Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2014

granthrdt

?sororities New Man Ch. 01

Zasmála jsem se trochu a pak se sklonil a políbil ji na ?elo, "??astný, ?e slu?by, trochu si odpo?inout a dobrou noc."Dala mi úsm?v, kdy? oto?ila hlavu na stranu a seznamka pro kluky ?el spát, kdy? jsem hodil na moje oble?ení a ?el zpátky do svého pokoje. Nevid?l jsem nikoho v hale, kdy? jsem vy?el, ale myslel jsem, sly?el jsem dve?e zav?el n?kolik dve?í dol?, ale jsem si nemohl být jistý. Po návratu do svého pokoje jsem sko?il do sprchy a pak vlezl do postele, bylo pozd? a já jsem m?l n?jaký neuv??itelný sex a byl jsem unavený. ?el jsem spát s úsm?vem na tvá?i, jak jsem si myslel o tom, co se práv? stalo. Pokud to bylo to, co jsem cht?l být jako ?ít v tomto dom? mi nevadilo d?lat nádobí, va?ení, praní a jeden bit. Trochu jsem v?d?l, ?e ?ivot v dom?, to bude je?t? lep?í, ne? jsem si dokonce p?edstavit.Druhý den jsem se probudil t?sn? p?ed polednem a oblékl se na mé ka?dodenní jízd?, kdy? jsem ?el ke dve?ím Sasha narazil do m?, kdy? sestoupil po schodech. Ona zá?ila ?t?stím a v?echno bylo usmívat, kdy? se na m? podíval, "D?kuji vám za minulou noc Drew, m?li bychom to n?kdy zopakovat.""Kdykoliv budete chtít, sta?í se zeptat nebo se neptej," ?ekl jsem s úsm?vem se na ni."Budu brát vás na to brzo, ale nemohu ka?dou noc, nebo ostatní dívky a m?j p?ítel by mohl ?árlit." ?ekla."Po?kej, co p?ítel?"U?ívání v panickém pohled na mé tvá?i se naklonil a dal mi prst curling polibek p?ed zálohování vypnout a ?ekl: "Nebojte se, ?e nebude vadit, jeden bit, peklo, ?e bude pravd?podobn? d?kuji vám za to. Známe se dal?í celé na?e ?ivoty, a máme také otev?ený vztah a oba víme, ?e budeme spolu na konci, tak?e není ?eho se bát. Nebyli jste, ?e bychom cht?li za?ít chodit, nebo n?co, co jste byli? "Úleva p?elije p?es mnou vím, ?e to není jen pomáhat dívka podvád?jí své milence, a ?e jsem nem?l v úmyslu se s n?jaký chlap a pokusit se porazit m? na to jeden. Nemohl jsem si pomoci, ale cítím trochu ping z bolesti nad v?d?t necht?la, aby se spolu se mnou, ale v?d?l jsem, ?e v?era byl jen o sexu, tak?e jsem si ji nechat trápit m?, "Ne, fakt ne, je to nerad bych rád, aby se vá? milenec, ale chápu, co se v?era v noci bylo asi, a pokud vá? milenec nevadí, já nevidím d?vod, pro? nem??eme d?lat to znovu pozd?ji, pokud máte nutkání. ""No, pokud bych nem?l dostat p?ipravený být n?kde hned bych se táhl t? do svého pokoje práv? te? k dal?ím jít, ale to bude muset po?kat na pozd?j?í dobu," pak mi dal dal?í krátký polibek na rty a pak mi dal lehký pohlavek na zadku a ?ekl: "Bav na út?ku a já se uvidíme dnes ve?er nebo zítra stud."M?l jsem nejv?t?í úsm?v na mé tvá?i, kdy? jsem vy?el z domu a rozb?hla. Strávil jsem skoro 2 hodiny b?hat kolem kampusu dnes, ani? by si to uv?domovali, ne? jsem b??el dol? na plá? a holubice do oceánu ochladit. M?l jsem skv?lý sex d?íve, ale v?era v noci byl jeden z top 10 v?ech dob, byl prost? nic, jako uvedení sexy ?eny pry? více k?i?í orgasmu a pak se s ní projít ven na vás z p?íli? mnoho pot??ení. Je to opravdu p?ivádí svou ego a nakonec jsem strávil celý b?h s velkým úsm?vem na tvá?i.Skon?il jsem strávil skoro celý den na plá?i a dostal n?jaké jídlo z místního pouli?ního prodava?e, kdy? jsem dostal hlad. Z?stal jsem dost dlouho se dívat na západ slunce a já se vyh?íval na kráse vid?t západ slunce nad oceánem, který je n?co, co jsem nikdy vid?t v Texasu. Po b?hání zp?t do spolku domu ve tm? jsem sko?il do sprchy smýt v?echny pot a mo?skou vodu. Postupem ?asu jsem ud?lal bylo to skoro dvacet dva hodin, a za?al jsem sledovat na televizi, aby m? odpo?inout. Ale po?ád jsem p?emý?lel o v?erej?í noci, která práv? z m? je?t? víc nadr?ený, myslel jsem o tom, jít zjistit, jestli Sasha byl zp?t od toho, co jí jde, ale to nezdálo právo iniciovat sex s ní a ona byla asi naho?e a já nebyly ud?leno povolení jít tam sám je?t? ne. Samoz?ejm?, ?e jsem mohl z sna?il hovoru nebo textové ji ale napadlo m?, jestli byla nadr?ená ona p?ijde mi najít, tak jsem se usadil na malé internetové porno.Vytáhl jsem sv?j laptop a vychoval video dívku, která vypadala jako Sasha a za?al onanovat. Byl jsem tak ztracen ve videu a mých vlastních vzpomínek z poslední noci jsem si ani nev?iml mé dve?e otev?ené. "Co si myslí?, ?e d?lá?," ozval se hlasitý velící a p?esto ?enský hlas, který m? p?ekvapil a zp?sobil, ?e jsem tém?? hodit m?j laptop v panice.Zapnutí ke dve?ím jsem byl o?et?en s výhledem na 5'8 "sv?tlou k??í ?erné vlasy Sam oble?ený v n?jakém spí?e odhalují sexy spodní prádlo, které sotva se vztahuje bradavky a kundi?ku. M?la na sob? ?erný halter panenkou, která d?lala její malá prsa vypadají skv?le a m?l prohlédnout ok v?c, která ?la dol? p?es její zadek mi dal krásný výhled na její ?erné chlapce ?ortky ona byla na sob?, ?e jí dal velbloudí prst a vytvá?ejí její zadek vypadá to u?inil sám B?h, který tak skv?le jako ona ass Podíval bych nepochyboval o druhý, který nem?l trávit dny d?lat to. jak její ?erné vlasy formoval její and?l tvá? ud?lal p?ísným pohledem, ?e m? dával v?echno, víc sexy."Neopova?uj se ztrácet dal?í t??ké na rukou op?t na vás, sly?í mne pane," ?ekla s velitelským hlasem.Byl jsem p?ekvapen její dominantní tón, ale ona byla prost? p?íli? sexy zklamat, "Ano madam," vypískla jsem. U? jsem si v?iml d?íve v setkání s ní a na ve?e?i, ?e se zdálo, jako být pod kontrolou a já jsem se do mé mysli p?ímo tehdy a tam, ?e m? mohla lé?it a d?lat cokoliv, cht?la se mnou, co? si myslím, ?e si na mé tvá?i proto?e její dal?í p?íkaz byl, "Po?i?te si prdel a stojí v pozoru, kdy? jsem p?i?el do místnosti."Sko?il jsem na její p?íkaz házení m?j laptop na gau?i, kdy? jsem se postavil jako rovný jak jen to ?lo s m?j penis sm??ují p?ímo v p?ední ?ásti m?, ?e tak t??ké, jak to bylo n?kdy v mém ?ivot?. Nikdy jsem si nemyslel bych ?enu, bossing kolem m?, jako to d?lá, ale z n?jakého d?vodu jsem zjistil, ?e to jde od ní, malý ?tíhlý horké ?eny, které vypadaly, jako by m?la být jednou z nevinných plachých druh? d?lal to tak mnohem víc sexy.P?e?la k mému a popadl m?j penis a pohladil ji nahoru a dol? s rukou n?kolikrát, ne? ?ekl, "To je dobrý kluk, te? si na postel." Ona m? tla?il zpátky do postele m?j penis a pustil to jak jsem se zpátky na n?j, ne? jsem sta?il je?t? zareagovat vysko?ila na m? a pak vlezl do mé hrudi, dokud její rozkrok byl p?ímo nad mou hlavou. Sáhl dol? a vytáhl jí chlapec ?ortky na boku se sní?enou kundi?ku na m?j obli?ej a p?ikázal, "Sn?z m?, a m? k?i?et, jako jsi Sasha v?era v noci."Usmívající se p?i pomy?lení, ?e její jednání, to, co jsem ud?lal Sasha v?era v noci jsem se pono?ila do slibuje si, ?e bych ji dát práci hlavy, která soupe?ila, co jsem dal Sasha. Myslel jsem, ?e Sasha ochutnal dobrý Sam jí chutnala stokrát lep?í, kdy? chutnal jako kurva cukroví, tak jsem za?ala jíst ji s je?t? v?t?í vá?ní a touhou. M?l jsem ji na její první orgasmus b?hem 30 sekund následuje dal?í minutu po tom pak dal?í minutu po tom. Po?ád k?i?í, "ANO! Jíst ko?i?ka, to je to Jez, Fuck ANO EAT ME!" znovu a znovu, ona by zadr?et dech a? polovinu svého orgasmu a pak vyk?ikl pot??ení ke konci, ne? za?ala se jí ?vát na m? znovu.Dal jsem jí 5 ústní orgasm? za 7 minut, ne? se postavila do postele a sundala chlapce ?ortky, vrací se do d?epu doprava p?es m?j penis se za?al brou?ení její kundu nahoru a dol? to, "Te? budu ?ukat mozek z hlavy pane, "?ekla p?ed zvednutím a manévrování m?j penis do jejího vchodu. Ona se ani sna?it, aby se mi do ní pomalu, prost? str?il sama se na m? s celou m?j penis v ní najednou, nechala se hlasit? zalapal po dechu a pak okam?it? za?ali odrazit se nahoru a dol? mým h?ídel rychle a tvrd? . Byla sténání po celou dobu, ale kdy? její orgasmus ude?il, ?e se ani neobt??oval zatajeným dechem tentokrát, ona jen k?i?ela na jako 30 sekund rovn? a pak, kdy? bylo po v?em, ?e m? je?t? víc v prdeli. Její kundi?ka byla velmi t?sná, a nemohl jsem p?ijít na to, jak jí to ubli?uje sama jen trochu s tvrdými výpady d?lá, ale za?al jsem se ztratil v pocitu p?íjemné pocity, cítila jsem se a po její druhé orgasmus za?al jsem zvedl boky splnit své výpady.Za?ala je?et, "ANO ANO ANO ANO", znovu a znovu, dokud se kone?n? vyk?ikl "FUCK MEEEEE!" Na jednání, které jsem k nám oto?il dokola, dokud jí, kterým se na bok a obkro?mo jsem její spodní nohu, kdy? jsem jí p?inesl druhou a? do mé hrudi, kdy? jsem za?al bu?it dál. V?d?l jsem, ?e se jí líbí, ?e je pod kontrolou a nem?l jsem tu?ení, jestli je to to, co cht?la, ale v okam?iku, kdy jsem byl tak ztratil v tom, co jsme d?lali, bylo mi to jedno, a jako by se p?ímo na zavolanou jsem dostal odpov??, ?e jsi 't pé?e v?bec, proto?e ona práv? za?ala je?et, "YES FUCK ME," znovu a znovu.Dal jsem jí dv? dal?í orgasmus, dokud se do m? str?il zpátky a pak se p?est?hoval do pozice pejska, jsem chytil na bok a znovu do ní a pokra?oval m?j tlukot jejího malého t?la. M?la tvá? zasadil do pol?tá?e tak, aby tlumil její ?ev a k?ik hodn?, p?i?la je?t? dvakrát, ne? jsem uvoln?n do její t?sné kundi?ky s hlasitým zavr?ením. Kdy? jsem skon?il, jsem sjel ji a spadl na záda vedle ní, zatímco ona se zhroutila na b?icho se spokojeným úsm?vem na tvá?i, zatímco ona se na m? podívala lapal po dechu dál sna?ila se popadnout dech.Jen jsem se díval do jejích modrých o?í s úsm?vem od ucha k uchu, kdy? se dostal z na?ich eskapády. M?li jsme v prdeli p?es hodinu a m??ete ?íct, z obou na?ich tvá?í, ?e jsme byli unavení. Zvedla trochu p?iná?et obli?ej pro m? a poprvé m? políbil, bylo to velmi vá?nivý polibek, ale spí?e velké d?kuji políbit, kdy? jsme se roze?li ?ekla chichotání, "Nikomu to ne?íkej, ale Jdu spát dnes ve?er, to bylo jen kurva ú?asné a já jsem p?íli? unavená, abych te? pohnout. " Ne?ekl jsem ani slovo, kdy? polo?ila hlavu na prsa a zav?ela o?i. Pracovala jsem list? se na nás s nohama a za pár minut jsme byli oba spí.Probudil jsem se kolem 9 hodin se Sam slintání pry? na mé hrudi s jedním z jejích ramen hozený p?es m? objala m? k ní a já jsem m?l jeden z mých pa?í kolem zad ji táhne blí?. Díval jsem se na její spánek po dobu n?kolika minut, ne? se za?ala probouzet k, podívala se na m? a dal mi úsm?v a pak za?al natahovat. Pak se posadil a ?ekl: "No, já t?eba dostat zp?t do svého pokoje, ne? se ostatní probudí, nebo n?který z dal?ích dívek se sem dostali, se pohybuje v den po zbytek dívek. To bylo poprvé, co jsem mazlení s n?kým v?echny ve?er a musím p?iznat, ?e jsem trochu se to líbilo, bylo to fajn mít teplý t?lo stisknout proti celou noc, "?ekla a pak pokra?oval:" A nemyslím si n?kdy nechal chlap p?evzít kontrolu jako jsi to ud?lal, ale to bylo fucking awesome, tak?e mi to nevadilo, aby moc, ale nemyslím, ?e se m??ete dostat pry? s tím poka?dé bez následk? pane, "dodala s p?ísným pohledem na m?."Ano, paní, co chcete, kdykoli a kdekoli," ?ekl jsem zpátky k ní s úsm?vem.Nechala se ?irokým úsm?vem, ne? se sklonil a dal mi krátký polibek a pak ?ekl: "To je dobrý kluk, jste ji? u?í."Oba jsme se za?ali smát, kdy? vstal a posbíral její spodní prádlo, a ani? by se obt??oval dát n?co z toho zp?t na ona otev?ela dve?e, ?e mi úsm?v t?sn? p?ed ode?la zav?ela za sebou dve?e. Polo?il jsem zpátky ve své posteli p?i pohledu na strop zv?dav, jak by m?j ?ivot nic lep?ího ne? tohle. Jen jsem m?l ú?asný sex dv? noci v ?ad? a ocitl jsem se líbí nápad nechat Sam ovládat m? trochu moc. Rád bych zjistil pozd?ji, ?e citlivost, mazlení, a nechal m? vzít kontrolu nebylo n?co, co p?i?lo p?irozen? k ní a já jsem byl první, který se n?kdy nechala být takhle se.Ale te? v sou?asné dob? jsem se rozhodl jsem pot?eboval sprchu a b??et tak jsem se rozhodl ud?lat to, ?e jsem skon?il m?ní své listy a házet je do pra?ky, ne? jsem ?el b??í i kdy?, pokud bych musel vrátit dom? do v?n? její sladká poslal celé mé posteli bych nem?l ?anci se sna?í, aby se sám sob? nadr?ený po celý den.Kdy? jsem ?el k p?edním dve?ím Amanda zahlédl m? ze svého místa v obývacím pokoji a volal m? do ní, ona sed?la s Becca diskutovat o dne?ní události. "Drew nebude vám vadit, bu? z?stat z domu celý den, nebo zav?ený ve svém pokoji, cht?l bych, ?e v?echny holky t? nevid?l do na?eho setkání pozd?ji ve?er, budu mít Sasha ti zavolat, kdy? je ?as, aby vrátit, "?ekla s malým úsm?vem na tvá?i."Jasn?, ?ádný problém, madam, já to nevadí zase visí na plá?i celý den, ale myslel jsem, ?e jste cht?li mou pomoc s pohybující se lidé dnes.""Ale nebojte se o to, ?e jsme si najali n?kolik st?hováky d?lat v?echnu t??kou práci, pokud se nudit a cht?jí n?které firmy dávají jeden nám zavolat a jsem si jist, ?e n?kdo bude zdarma," ?ekla mi.P?ikývl jsem a ?ekl jí, kdy? m? pot?eboval na cokoliv, sta?í zavolat a pak ode?el. Rozhodl jsem se vzít moje auto tentokrát, proto?e jsem si myslel bych mohl dostat kupovat u?ebnice z cesty. Poté jsem jel dol? na plá? a d?lal m?j denní b?h podél b?ehu linky. Je to skv?lý pocit mít takový ?erstvý vzduch a krásné p?írodní scenérii, ?e jsem skon?il v provozu více ne? hodinu, ne? se oto?il na hlavu zp?t k mému autu. Jakmile jsem se dostal úsek plá?e jsem parkoval u V?iml jsem si, ?e tam bylo mnohem více lidí tady dnes. Vzal jsem si krátkou zaplavat a pak ?el a vytáhl k?eslo z mého auta a vybrat si místo, aby nasákly n?které paprsky na chvíli. Nakonec jsem dostal hlad a sn?dl ob?d asi patnáct hodin, a pak se rozhodl procházet n?které z prodejen, které byly v blízkosti plá?e. Necht?l jsem nic koupit, ale na?el jsem obchod s n?kterými chladné, kte?í ko?ile, ?e budu muset vrátit, jakmile jsem dostal výplatu p?icházet jsem cestu zpátky na plá? kolem 6 a na?el tam byla velká skupina lidí, kte?í který zapálil ohe?, ale pozval m? k nim p?ipojil, jakmile m? vid?l nastavení mé ?idli op?t jimi, a tak jsem strávil pár hodin s n?kolika nápoje chatování s n?kterými novými lidmi a házet kolem fotbalu, dokud jsme v?ichni sed?li u ohn? na západ slunce. Jakmile slunce zapadlo více lidí, ukázal se více piva a pak strana skute?n? za?ali. Sna?il jsem se pít p?íli? mnoho, proto?e jsem v?d?l, ?e budu muset jít zpátky do domu a spln?ní dívky, které by se ?ijící v spolku dom? po celý rok, ale jsem si vypracovat dobrou malý rozruch a byl skv?lý pocit, kdy? jsem se dostal výzva, aby se vrátil.?ekl jsem lou?ení se svými novými p?áteli a pod?koval jim za nápoje a jel zp?t do spolku domu, jsem pil, ale byl jsem nikde v blízkosti opilosti, jen mírný rozruch, ?e m? cítit trochu dob?e. Parkovací stání za domem bylo v?echno vzít a tak jsem zaparkoval své auto ze strany chodníku, jako n?kte?í jiní se pak se svou cestu k zadním dve?ím, jako je Sasha po?adované. Poslal jsem jí rychlý text nechat ji v?d?t, byl jsem tam a ona p?i?la a otev?ela dve?e o minutu pozd?ji a vedl m? do mého pokoje. Poté, co v mém pokoji hodila pár ?erných t?sných ?ortkách na m? spolu s rouchem a bind záhybu."Co je to za," zeptal jsem se, kdy? jsem se podíval k ní."K tomu, aby na hloupé, jste ji? pro?el své první dva rozhovory, tak?e te? záv?re?ný test tím, ?e souhlas ostatních dívek. Jsme cht?li vid?t více z toho, co máte co nabídnout a my se vá?ou slo?it Vás, tak?e m??ete" t ?íct, co dívka d?lá, co to nemají být plachý o kontrole t?. ""Po?kej, co kdy? jsem tu druhou ?ást rozhovoru.""Tu noc se mnou a pak zase v?era ve?er, kdy? Sam prost? musel vyzkou?et být jistý, ?e jsem nebyl jen ?ít to jen proto, aby se dostali dovnit?, z?ejm? za?ala p?emý?let v?ichni k?i?í vás p?im?lo m? to bylo v?echno já jen herectví, ale z toho, co jsem sly?el v?era v noci, ?e zm?nila sv?j názor na to, "?ekla se smíchem."Oh, p?eji v?e rozhovor se takhle," ?ekl jsem s úsm?vem se na ni."Ty a já oba," odv?tila, "Te? si posp?? a obléknout, tak?e se m??eme dostat tuhle show na silnici."Jen jsem tam stál a ?ekal, a? opustí, ale ona jen stála tam, kde ona m? sleduje, myslím, ?e cht?la dívat, tak jsem za?al odizolování. Jakmile se moje tri?ko sjel dostala v?ni slané vody smíchané s mým potem, ?e jsou venku celý den, aby mi ?ekla, sko?it do sprchy a opláchn?te první. Umyl jsem se mé t?lo tak rychle, jak jsem mohl s n?jakým t?la mýdlem, tak?e bych se cítit je?t? lépe ne? kdy? jsem zav?el vody a obrátil se ke dve?ím sprchou v?iml jsem si, ?e Sasha byla v koupeln? na m? dívá skrz ?iré sklo dve?í. Obvykle chodí do sprchy m?l tvrzeného skla typu, tak?e nebylo vid?t nic jiného ne? úzkostlivý obrys ?lov?ka, ale tenhle byl vyroben s ?irým sklem, aby m? mohl vid?t perfektn?. Jen jsem se usmál, kdy? jsem vy?el ze sprchy. Podala mi ru?ník ot?ete a pak jsme ?li zpátky do místnosti, tak?e jsem se mohl obléknout. Za?al jsem se chytit ko?ili dát na, ale ona mi ?ekla, no, jen ?ortky a ?aty, tak jsem jen p?ikývla a ud?lala, co jí zeptala.Jednou jsem byla oble?ená, ?e m? vedl do chodby sm?rem do obývacího pokoje, kde jsem mohla sly?et Amanda mluví a holky chichotání sem a tam. Ona m? zastavil d?ív, ne? jsem se dostal ke dve?ím a musel jsem stát u zdi, zatímco ona ?la do otev?ených dve?í a dostal Amandy pozornost. Pak jsem sly?el Amanda ?íká, "Ok dámy, mám speciální lé?bu pro vás dnes ve?er, já vím, ?e obvykle nemají vybrat nový d?m chlapce a? pozd?ji v m?síci, ale Sasha ho na?el ztracený a sám, aby ho p?ivedl dom? ní pro nás. Vím, ?e obvykle nemají dostat prváci nato? sophomores na této pozici, ale já si nemyslím, ?e budete zklamáni. Ten ji? pro?el první dva rozhovory s poradci, m??eme potvrdit své kucha?ské dovednosti a jak Sasha a Sam dali mu nep?í?etný recenze v odd?lení lo?nice. Tak?e bez dal?ích okolk? bych vám p?edstavil Drew. "Zatímco Amanda mluvil Sasha u? se vrátil ke mn? a svázané slepého záhyb p?es o?i, tak?e kdy? Amanda byla provedena mluví Sasha chytil za ruku a vedl m? do obývacího pokoje. Sly?el jsem pár ?epot a smích, ale to bylo v?t?inou tiché, Sasha m? vedl kolem, kde jsem mohl hádat byl st?ed místnosti a pak vytáhl sv?j ?at ze m?. Sly?el jsem, ?e n?kolik dívek, aby souhlasné sranda, kdy? Amanda za?ala dávat jim podrobnosti o mn?."Ok holky vím, ?e n?kte?í z vás nebyli sou?ástí schvalovacího procesu, proto?e na?e poslední d?m chlapec byl zde dva roky, ale je to va?e ?ance, aby si ho a dostat trochu pocit, jestli chcete." Na tomto míst? bych málem sko?il na nohu do vzduchu, kdy? jsem cítil, n?kdo chytit mé hrudi a sly?ela jsem pár chichotání z celého místnosti na to, ?e pak jsem se za?al cítit více rukou t?el m? nahoru a dol? na mé hrudi, záda, nohy, a pa?e a já za?al cítit m?j penis probuzení ze v?ech pozorností jsem dostat. "Drew k nám p?ichází z Texasu a je 6 stop a jak m??ete ?íct, je ve skv?lé sportovní kondici, to je tenis a hrá? baseballu s mozkem, a od toho, co jsem ?ekl, a nyní m??ete vid?t ji? za?ínají stiskn?te v jeho ?ortky má pom?rn? velký penis. "Poté, co Amanda ?ekla, ?e jsem se cítil pár rukou kartá? nahoru a dol? na m?j penis v mých ?ortkách, které jen d?lal to t???í, a s tím, jak pevn? jsou tyto ?ortky byly by nebylo pochyb o tom, dostat dobrý odhad na to, jak velké to bylo. Cítil jsem v?echny druhy ruce na m? mi t?ít v?ude, n?kte?í odchází, zatímco ostatní nové za?íná m? osahávat. Za?al jsem se cítit jako kus masa, ale m?j vzru?ený stav mysli nevadilo, ?e jsem kus masa v daném okam?iku. Tam byl jeden soubor z rukou, které byly ?etrn?j?í ne? ostatní a z?stali mi déle, ne? ostatní, a pak jsem cítil, n?kdo políbil m? na tvá? a já jsem skoro poznat její v?ni, ale nemohl zcela umístit, v?d?la jsem, ?e to není Sam nebo Sasha, ale její v?n? se zdá tak d?v?rn? známé skoro jako doma. Ale nakonec opustila mé t?lo, stejn? jako zbytek z nich ud?lali a nakonec tam byly ?ádné dal?í ruce m? tápající.

August 17 2014

granthrdt

?její O?i!

To je m?j závod sexnovell jsem napsal, vá?ím si komentá?e a kritiku, tak?e Mohu se dozv?d?t více. : DJá opravdu nevím, co to bylo, ?e se mi to.

V?dycky jsem se smál na dívky, kte?í jsou p?itahováni ze stejného pohlaví, ale te? jsem to ud?lat sám.

V mém hol?i?ka gangu, to nebylo p?ijato, ?e je homosexuál, a to zejména s ohledem na jaký druh chlap? jsme visel ven se.

Byli jsme taková parta, ?e byli ?patní lidé, aby si s,'' Pokud si s takovou si zkazit se v?emi!'' to bylo pro n?které z na?ich hesel.A? jednoho dne m?j dobrý p?ítel mi ?ekl, ?e v d?v??e, ?e se ji? dlouho p?itahoval ze stejného pohlaví.

Jsem byl úpln? ohromený, to opravdu nevím, co na to ?íct.

Mám ?patné sv?domí, proto?e jsme v?dy ?li kolem a k?i?el'' I plivat na je, kurva lesbi?ky!''

Ud?lala jsem si na ten den.

Byl jsem zv?davý, cht?l vyzkou?et a zjistit, jestli by to bylo n?co pro m?. ?ekl jsem, ?e to m?j p?ítel a ona vstala ??astn? zkoumání mou zv?davost.

Ale to není to setkání Rád bych se s vámi pod?lit.Její o?i! Nikdy jsem nic podobného nevid?l.

Tmavá, velký, zíral je?t? pevn? jemná, m?kká a zbo??ující.

P?ipadá mi to jako celá moje du?e je vystavena, já nevím, jestli se chci skrýt nebo pokra?ovat zírat ní. Mohu, nebo budu úpln? pohlcen její energii a být nav?dy ztraceny. Cítím teplo po celém t?le a sna?il se sám sebe p?esv?d?it, ?e se musím zastavit a za?ít se zam??ením na n?co jiného, ??ale to je nemo?né.V?ude kolem m? mizí, jen jsem ji vid?t, co? je zvlá?tní vzhledem k kolik lidí b??í kolem nás jen oby?ejný ned?li na ob?d hou?tí. Tam jsou lidé v?ech v?kových kategorií; prarodi?e s malými vnou?ata, které jdou ruku v ruce, dospívající gang, který sedí pití kávy a mladé dívky, které jdou a okna-shop. Tuto ned?li se cítí jako normální ned?li mimo?ádné klidném a tichém den, kdy v?ichni bere ka?dý den, jak to p?ijde. Ale p?esto budou mé my?lenky se práv? vrátil na stejnou v?c. Její o?i ... Je to ú?asné a neopakovatelné pocity, ale stále Jsem na n?jak vyd?sil. Obávám se, aby ji nechal proklouznout mezi prsty, odvrátil se ode mne a jít.'' Minella! No tak jsme se cigaretu, jsem tak kurva, jako je kou?ení, ?e ano, vydává na ?elní kosti tyto otravné lidi brzy!''

'' Hmm Ááá, tady!''Panika vypukne a za?nu se díval o?ima, díval se na podlahu a vzná?et se na n?co, co jsem je?t? ani nenapadlo Budu muset ud?lat. Kdo je to?

Moje nohy jsou pozadu. Cht?jí se oto?it a jít zp?t na tajemné dívce, která se z?stal a? m?j sv?t na n?kolik sekund. Cht?l jsem, ale mohl by také nic o tom, kdy? jsem ?el s mým bästavän nedaleko m?. Hlava zopakoval se slovy, ?e jsem skoro nemohla pochopit me na.?as plynul, ale já nem?l zapomenout na ty o?i, te? si myslím, ?e o je to tak zdálo se, ?e její o?i m?ly utspeglat n?co jiného taky.

Hluboký hlad, jiskra, jako kdyby cht?la, abych nejintimn?j?í úrovni.

Ale tam je otok asi moje mysl hraje triky na m?, ukazuje mi asi jen to, co jsem cht?l vid?t.Lé?it, lé?it a re-treat.

Za?al se unaví to te?, ale já jsem slíbil, ?e jít dnes.

Vypil jsem pár piv, ne? jsem za?al d?lat m?j rozkaz, rozhodl jsem se být dost t??ké nosit make-up.

Vzal na mi ?erná midjekjol a lesklý ?erný top pod. Pro tento ú?el jsem si své ?erné boty na vysokém podpatku.

Kone?n? Zplo?t?lé jsem dlouhé ka?tanové vlasy, které mi dosa?eno v pase.

Je?t? poslední pohled do zrcadla, jsem se cítil sexy.

V?d?l jsem, ?e jsem to trochu o?klivá, jist?, m?l jsem n?jaké drobné chyby sem a tam, ale nic st??ovat.Vypil jsem grog zbytek z ve?era, mo?ná trochu moc. Cítil velmi závra?.

Te? vidím, halucinace taky jsem ji vid?t. Ona tam stojí a dívá se na m? u dve?í.

Ale GEEE jste n?kdy! K?i?ím v mé mysli a? do mozku.

Ale tentokrát se zdálo reáln?j?í, ?la ke mn?, posadil se vedle m? a ?ekl ahoj.

Ale bo?e, bylo to nejslad?í hlas sly?el jsem, cítím se sám tají.'' Poj? za mnou?'' Ona m? vytáhl ruku d?ív, ne? jsem m?l dokonce ?as na odpov??.P?i?li jsme do lo?nice, zamkla za sebou dve?e.

Ona se pomalu oto?il ke mn? a cítil jsem se ?ervenal, kdy? ud?lal krok sm?rem ke mn?, a pak dal?í, a? jsem cítila, jak voní, teplý dech na tvá?i.

U? je to tady! Myslím, ?e jsem cht?l, aby ?as.

Ona se ohýbá dop?edu tak, se dotkne svými rty na moje, ale ne si chci víc! Jak Já vrhnu do polibku a ona vzdychá spokojenosti.

Ona otevírá své rty jazykem a p?ed ní jsem se ochotn? s mou vlastní.

Jak stojíme na chvíli tan?í s na?imi jazyky, hladí navzájem vlasy a t?lo.

Za?ne se dotýká m? s lehkými prsty p?es moje prsa, to je elektrický ?ok do látky a moje bradavky se tvrd?.

To brn?ní po celém t?le a my pomalu pohybovat sm?rem k posteli.

Ona mi celé moje stehna hladí a byla jsem t??ce dýchal. Jak nádhern? rozko?ná!

Za?ne m? hladit a? pod sukni a z?stat s ní rukou, kdy? má kontakt s mými promo?ené kalhotky.

Cítím se slabý v kolenou a praská ke kolapsu v ka?dém okam?iku. V?imne si to a tla?í m? zpátky tak Jsem skon?it v legend?.

Ona se usazuje na m? a políbil m? hluboké jazý?kových polibky.

Já jsem tahání a trhání na mé oble?ení, chcete se jich zbavit! Zvedne ruce a velmi tiché a sexy mi do ucha'' klid, já vám pom??e'' co? m? je?t? víc do?kat, a? se p?edvést svou nahotu.

Te? kone?n? v?echno bylo pry?, ale její oble?ení. Oni si p?ála, aby prý dál.

Ona m? hladí po celém t?le se zastaví na prsa a vzít mou jednu prsa kus bradavku do úst.

Ona saje a olizuje, cirkulující s jeho jazykem kolem n?j.

'' uuhmm, tak aah p?kné! Prosím, nep?estávej'' Modlím se k ní.

Ona pokra?uje, a mám pocit, ?e moje ko?i?ka Pussy ??áva vytéká. Ona za?ne pohybovat rukama se dol?, ale nep?estávejte lízat moje bradavky jednu po druhé.

Te? je blízko s rukou jsem se tak horlivý, ?e jsem se zvednout zadek se s ní setkat d?íve.

Ona se lehce dotýkalo mé mokré, ne? se rozhodn? t?ít sv?j klitoris, kdy? jsem sténat nahlas.

Za chvíli rozhodne se mi pulla, ?e b??í p?ímo do dvou prsty pevné a hluboké ve mn?. Nem??u si pomoct, ale ma?kat moje genitálie proti ruce.

Ona m? masturbovat rychleji, stále rychleji a rychleji, zatímco já jsem spádovi?tních pomoci, te? jsem sténání velmi hlasit? a je blízko k orgasmu. T?sn? p?edtím, ne? by to jít pro m? tak ona se náhle zastaví. '' NOOO!'' Jsem k?u?et ti?e.

Polo?í hlavu mezi stehny a p?i pohledu úsm?v dol? na kolena.

Ona m? políbí rovn? ko?i?ka. M??u brzy více, tak?e nadr?ený, ?e jsem se skoro chce bre?et.

V?imne si to a za?ne olizovat m?j klitoris, sání ho a lízat m?, a? jsem do?el k explozi orgasm?. K?i?ím na m?j frustrace a radosti v nekone?né dlouhé ?ad? orgasm?.

Jakmile se tak zastavil Padám pladdask do postele a usnul s úsm?vem na rty.Probudil jsem se ráno a rozhlí?ím se. Kde to sakra jsem?

Pocit, ?e je n?kdo vedle m? a já se oto?ím v hr?ze vid?t darebák.

Ale jakmile jsem se zjistit, kdo to je tak bude vitamíny zp?t a já si nadr?ený.'' Hehe, ?as na druhé kolo dít?! Te? je ?ada na vás t??it!'' I velmi tiché tak, aby ji probudit.
P>
August 11 2014

granthrdt

?black Baby, Mo?ná?To byla "první" pro Mel. V?dycky byl tak znepokojen, ?e mi sexuální pot??ení, ale ?e ?as ode?el z postele a za?al oblékat tém?? okam?it?. Ud?lal pomozte mi na nohy a dal mi jemný polibek, ne? ?ekl: "Bo?e, opravdu jsi m? vyprázdnil, Dee. Myslím, ?e to byl nejv?t?í" zatí?ení ", co jsem kdy dumpingové do jakéhokoli" kunda "." Za pár minut jsem souhlasil s tímto tvrzením. Jeho sperma unikly ze m? celé odpoledne. I kdy? jsem nikdy p?i?el blízko k orgasmu, byl jsem rád, ?e jsem zp?sobil m?j milenec má být nasycen tak. Myslím, ?e jsme ?eny odvodit tém?? tolik pot??ení z uspokojování sexuálních pot?eb na?ich milenc? ", jak se dostaneme z orgasmu. Alespo? já.To sex akt byl jen náhled toho, co m?lo p?ijít na mé Las Vegas výlet. Myslím, ?e jsme m?li sex dvanáctkrát na této cest?, ale to by mohlo být více. V?t?ina sperma je pravd?podobn? absorbován, ale ne pro m?. To v?e se zdá unikat, a já jsem m?l ubrousek v mých kalhotkách skoro po?ád jsme byli spolu na této cest?.Jakmile jsme byli zase na sob? jsme se kone?n? vybalil. Trvalo to dost dlouho. Mel byl ve velmi vá?nivé náladu, a to bylo v?e, co jsem mohl ud?lat, aby se mé ?aty na, ani? by museli Mel pá?it se se mnou znovu. Pak jsme se kone?n? se?el dol? do kasina.Mel musel odejít hned za pár hodin, aby se zú?astnil obchodní sch?zku. Dal mi padesát dolar? na hazard pry?. Byl jsem schopen hrát na hracích automatech ?tvrtletí za pár hodin, a byl jsem p?ipraven odejít, kdy? Mel vrátil. Místo toho jsme z?stali na dal?í hodinu. Ztratil jsem v?echny své peníze, a Mel ztratil hodn? u stolu blackjack. Mel trval na tom, jít do jiného kasina na ve?e?i, a to bylo po desáté hodin?, ne? jsme byli zpátky v na?em pokoji.Jaký nádherný ve?er! Po na?em sprchovým koutem a velmi uspokojující sex m?l Mel jsem tak sexuáln? uspokojil jsem cht?l jen spát. Jako obvykle, Mel vzal sv?j ?as se mnou, pou?ívat jeho jazyk velmi ú?inn? P?ed vlo?ením své nádherné penis a? do konce sex akt. Usnul jsem p?ipojil k Mel jeho nádherné "lásky svalu", jak on volal jeho pes p?ív?sek. Le?eli jsme t?sn? objímat, zády proti jeho b?ichu. O hodinu pozd?ji jsem se probudil do p?íjemného pocity jeho penis pomalu sem a tam uvnit? mé pochvy. To vyvrcholilo v jiném záplav? spermatu do m?. Je to dobrý pocit, a stiskl jsem Mel ruku, aby v?d?l, ?e jsem si byl v?dom toho, co se práv? st?íkal více z jeho spermatu do m?.Ráno jsem se probudil p?ed Mel. Le?el tam ?eká Mel probudit Myslel jsem, ?e o mém milá?ek man?elovi. Byla jsem vd??ná, ?e jsem m?la man?ela, který byl ochoten umo?nit jeho man?elka mít takový mimoman?elský pot??ení. Milovala jsem ho je?t? více pro jeho ob?ti.Kdy? Mel probudil jeho tumescentní pohlavní orgán je zralé a p?ipravené, a m?li jsme nádherný p?l hodiny v posteli, ne? mají spole?nou sprchu. Pot?eboval jsem, ?e sprchu ?patn?, a my jsme tam prodléval po dlouhou dobu p?ed su?ením a dresinkem.Po snídani jsme ud?lali dal?í hazardní hry. To ráno Mel mi dal víc pen?z, ne? ode?el op?t na setkání. V dob?, kdy se vrátil na ob?d jsem se více ne? zdvojnásobil své peníze.Po ob?d? Mel musel mít více sexu. Byl to jeho dezert, ?ekl. Cítil jsem se v dobré nálad?, i poté, co vyhrál n?jaké peníze, ale já jsem nem?l rád nep?íjemnosti a nepo?ádek spojené. Po vy?i?t?ní jsme ?li nakupovat. M?li jsme v plánu jít do klubu, který Mel nav?tívil na d?ív?j?í cestu. Myslím, ?e se nemohl do?kat, a? m? tam vzít zobrazíte jeho "trofej" na zatou?il ?ernoch? tam. Na?li jsme krásné ve?erní ?aty, ale cena byla p?íli?. No, Mel ji koupil tak jako tak, i p?es mé protesty.Vzali jsme si taxi do no?ního klubu po ve?e?i. Nebyl jsem zrovna nad?ený s ním. Tam bylo n?kolik ?erní psi s bílými man?elky nebo p?ítelkyn?, ale nikdy jsem vid?l jeden b?loch. Dva z bílých ?en byla z?ejm? t?hotná. Jeden z nich vypadal tak smutn? a unaven?. Zachv?l jsem se p?emý?let o tom. V?t?ina bílých ?en byla baculatá a ?ekl bych, ?e zanedbaný. Naproti tomu, v?t?ina ?erných ?en byla ?tíhlej?í a vkusn? oble?ená.Mel nebyl dobrý tane?ník, ale sna?il. Necht?l mi dovolte, abych se tan?it s jinými mu?i. Ve skute?nosti m? povzbudil. Musel jsem tan?ila s alespo? ?esti r?zných partner?, v?ech dobrých tane?ník?. Jejich ústa byla jiná v?c. Jazyk se pou?ívá a p?ipomínky, které byly vyrobeny odporné. Myslím, ?e ka?dý partner se poda?ilo stisknout jeho dychtivé sexuální orgán na b?i?e. To se mi nevadí, a párkrát jsem ve skute?nosti to podporovat. N?kolik z nich se chvástal, jak velký jejich mu??tí ?lenové byli, a to, co by cht?li d?lat, aby m? s ním. To se mi ud?lalo blb?. Pro? si mu?i myslí, ?e v?echny ?eny mají takovou ?pínu?Zp?t v na?em pokoji jsme m?li op?t skv?lý sex. Bylo u? po p?lnoci, ale po na?em milování Mel oblékl a se?el dol? hrát hrál poker. On se vrátil o pár hodin pozd?ji, kdy? vyhrál více ne? 800 dolar?. A jednou v posteli cht?l zase sex. I ohro?ena, co? mu umo?nilo dát své dychtivé penis do mé stále dob?e mazané pochvy, ne? jsem se obrátil zády k n?mu, mazlení pevn?, a já jsem ?el spát.O n?jaký ?as pozd?ji m? jeho krátký, jemný bodné probudil; a velmi brzy jsem znovu pocítil teplo jeho zdánliv? nevy?erpatelné dodávky semenné tekutiny uvnit? m?. Bylo skoro ?est hodin; tak?e kdy? spal jsem se osprchoval a ?el dol? na snídani.Ten poslední ve?er jsme ?li do velkého kabaretu. Mel se to nelíbilo, ale já ano. Byli jsme zpátky v na?em pokoji jedenáct. Byl to desátý den mého menstrua?ního cyklu, a ?ekl jsem, ?e Mel by být více sex po té noci. Nem?l jsem p?ivezl jsem si své bránice. Op?t jsme m?li n?kolik velmi uspokojující sex p?ed Mel vrátil dol? hrát karty.Mel se nevrátil dokud ne po ?tvrté hodin? ranní. On byl docela nad?ený, vysv?tlovat to ?e on vyhrál p?es $ 1200 p?i karetního stolku. Jeho zkoumání ruce, dejte mi v?d?t, ?e chce více sexu. Cht?l jsem, aby ho ze m?, ale nev?ímal si mé vyhýbavé akce. Nakonec jsem ochabl, kdy? zeptal se svým m?kkým, sladkým prosebným zp?sobem, pokud mu mohl dát jeho penis ve mn?, slíbil, ?e on by ejakulovat v mé pochv?. On ?íkal, ?e on cht?l jít spát p?ipojil se mnou tenhle ?as finále.Necht?l jsem jít spát hned poté, co jsme se p?ipojili. Necht?l jsem mu v??it, a já jsem doufal, ?e by se usnout a pak jsem ho vytla?it. Bohu?el jsem usnul p?ipojil se k n?mu. Myslím, ?e kdy? si uv?domil, ?e jsem spala musel za?aly pomalu pumpovat jeho penis uvnit? m?. Probudil jsem se, kdy? tla?il svou tumescentní orgán tak hluboko, jak jen to ?lo do m? a nechal fecundating p?íval tekutiny do mé pochvy. Okam?it? jsem vyjel z postele. Spánek byl vylou?en. Byl jsem velmi na?tvaný a zklamaný, ?e mi prozradit, ?e tak. ?ekl mi, ?e je to tak líto, a ?e jeho semeno tryskala ven d?ív, ne? o?ekával. To byla velká le?. Jsem si jist, ?e v?ichni mu?i v?d?t dop?edu, tak ?i onak. Umyl jsem se, jak moc ho ze m?, jak jsem mohl p?ed sprchováním a ot?ení více jeho kapající spermatu. Pak jsem se oblékl a se?el dol?.To u? se blí?í sedm hodin. Byla jsem p?íli? rozru?ená jíst hned, tak?e jsem hrál automatu asi p?l hodiny a vyhrála asi dvacet dolar?. I kdy? snídal jsem si koupil lístek Keno, a já jsem vyhrál skoro 300 dolar?. Rozhodl jsem se z?stat dole trochu déle, a to m? stálo asi polovinu své výhry, ne? jsem se vrátil do na?eho pokoje.Kdy? jsem se vrátil do na?eho pokoje asi dev?t hodin jsem se probudil Mel. Museli jsme odjet na leti?t? v jiném hodinu. Mel musel oholit a osprchovat, a varoval jsem ho, ?e nemusí mít ?as na snídani. Za?al jsem zm?nu do mého oble?ení pro letadlo cestu dom?, ale jen kdy? jsem byl svle?ený Mel vy?el ze sprchy. Byl nahý a já jsem byl jen v mých kalhotkách. Popadl m? a hodil m? na postel a za?al milování se mnou. S velmi malou p?edehrou byl brzy ve mn?, a za?al pumpovat jako blázen. Nikdy p?edtím nic takového neud?lal. Byl divoký a rozhodl se spojit se mnou jako s divokým zví?etem. Zdálo se to jako dlouhá doba, ale to bylo po rychle. Tla?í na velmi t??ké, kdy? se zastavil, jak hluboko ve mn?, jak by mohl tla?it, a znovu vydal p?íval spermatu do mého nechce pochvy. M?j Bo?e! To bylo to poslední, co jsem cht?l. Musel jsem se sna?í dostat ho ze m?. Uv?domil jsem si d?lal co mohl, aby udr?el fecundating tekutinu uvnit? m?. Za?al jsem plakat, a ?e to ud?lal. P?est?hoval se ze m? a za?al oblékat. Jsem sp?chal do koupelny. Byl to jedenáctý den mého cyklu. Necht?l jsem, aby ty spermie plavat dál uvnit? m?.V dob?, kdy jsme skon?ili mimo kontrolu, ?e bylo p?l dvanácté. Museli jsme si pospí?it.KAPITOLA 5Na?e jízda taxíkem na leti?t? byla provedena v tichosti. Kdy? jsme poprvé vstoupili do kabiny Mel ?ekl ?eptem, "je mi líto." Stiskl mi ruku a dr?el ji celou cestu. Nikdy jsem ne?ekl ani slovo. Byl jsem je?t? v ?oku a na?tvaný na akce Mel, ?e dnes ráno. Je?t? hor?í, byl jsem strach. V?echny druhy my?lení se d?je v mé mysli. Nemohl jsem si p?edstavit, - a dokonce p?edstavoval jsem cítil, -. v?echny ty spermie z Mel zb?sile plave uvnit? m?, sna?í se najít vají?ko ?eká na pronikl jsem mohl obraz ty flagellating bytosti bojují se dostat p?es m?j d?lo?ního ?ípku
.


I w tak na?tvaný na Mel. V?dycky zacházeno m? tak hodný. Kdy? jsme m?li sex byl v?dy tak ohleduplný a laskavý, v?dy váhal jestli si myslel, ?e by mohl být pocit nepohodlí. Myslím, ?e m?j man?el byl tak jemný, nebo dokonce jemn?j?í, ne? v?t?ina man?el?, ale Mel byl vzorem.Kdybych ud?lal n?co, co ho urazil nebo vzru?ují ho na mnohem vy??í úrovni? V mé mysli jsem za?al srovnávat Gary a Mel, které jsem v?d?l, ?e bych to nem?l d?lat. B?hem sexuálního aktu Mel je tak velmi jemné a obvykle velmi orienta?ní. V?dycky dr?el celou svou váhu na m?, co? m?j man?el n?kdy opomíjen d?lat. Mel m? v?dy tak pomalu vstoupil. Jeho dlouhé, pomalé tahy v?dycky m? tak vzru?ený. Je?t? hez?í, v?dycky se zastavil b?hem aktu políbit m? v?echno kolem mého obli?eje a krku, a jakékoliv jiné místo, kde by mohl dosáhnout, kdy? jsme se p?ipojili. I tak si u?il jeho jemné sání na mých prsou b?hem t?chto p?estávek. Jen p?edtím on byl p?ipravený mít své vyvrcholení by se zm?nit jeho tla?ení na krat?í a rychlej?í tahy. Kdy? se tla?it mírn? dál a p?estat strkat V?d?la jsem, ?e ejakuluje. Po v?t?inu svého ejakulaci p?estal by op?t pokra?ovat v jeho jemné tla?ení, pokud si byl v?dom, ?e jsem práv? m?la orgasmus. V takovém p?ípad? by zastavil a políbil m? tak vá?niv?. M?j man?el byl docela odli?ný. Cht?l zdvihu rychleji, jakmile m? vstoupil. Jsem dostal ho, aby zpomalil, kdy? jsem mu ?ekl, jak se Mel ud?lal. Po?ád by se p?estat líbat a hladit m? jako Mel ud?lal, ale on se zlep?uje. Stále jsme m?li problém s váhou. Gary ?asto nebyla p?íli? jemný.Zatímco v hlubokém zamy?lení jiná my?lenka m? napadla. Mohl Mel mo?ná byli zám?rn? se sna?í, aby m? oplodnil? Na rozdíl od své obvyklé praxe, uv?domil jsem si, ?e Mel se tla?il do dal?í pevn?, zatímco on byl ejakulaci. Kdy? se mi v podstat? znásilnil tu podruhé úmysln? dr?el ejakulaci penis pevn?, jak jen mohl, a on ji dr?el tam n?kolik minut. Jsem si nepamatoval, jestli on se odst?hoval m? dobrovoln?, nebo jestli jsem byl schopen se pohybovat. V ka?dém p?ípad? jsem podez?ení, v?d?l jsem, pro? to ud?lal, co ud?lal.Bylo dob?e, ?e jsme jeli první t?ídou. Pokud bychom m?li ?ekat déle na bezpe?nostní kontrolu bychom si ujít ná? let. Letadlo stravování byla tém?? dokon?ena, kdy? jsme se nalodili. Ubrousek jsem umístil do mých kalhotek byl nasycen, díky Melovy dostate?ným p?ísp?vku t?sn? p?edtím, ne? jsme opustili ná? pokoj. Bylo to velmi nep?íjemné letadlo jízda.Poté, co v na?ich sedadlech Mel stiskl mi ruku a znovu ?ekl, je mu to líto. Poté, co jsme m?li sklenku vína po?ádal Mel o povolení, aby objal m?. Zaváhala jsem, ne proto, ?e bych necht?l za ruku, ale proto, ?e star?í ?ena p?es uli?ku byl zíral na m?. Jakmile se jeho ruka byla kolem m? za?al mluvit. "Je mi to tak líto, jak vám to dnes ráno jsem lé?il, Dee. Vím, ?e jsem ti ublí?il, proto?e v?echny mé sobecké touhy. Slibuji, ?e nebudu nikdy chovat takhle znovu."Mel pak pokra?oval, aby mi ?ekl, co jsem tu?il. "Kdy? jsi mi ?ekla v?era ve?er, ?e jste byli zadání plodné období jsem dostal n?jaké divoké my?lenky. Rozhodl jsem se, ?e jsem cht?l být táta, a cht?l jsem, aby se maminka o své dít?. P?iznávám, ?e jsem m?l my?lenky, jako ?e , ale nikdy ne tak siln?. Kdy? jsem se dostal do postele brzy ráno a vy jste m? nechal do své kundi?ky rozhodl jsem, ?e by bylo dobré jít na to. bych se do tebe tak daleko, jak jen to ?lo, a dr?et m?j penis pevn? ve vás aby moje semeno z úniku. M??ete se vzdálil tak rychle, ?e to nefungovalo."No, kdy? jsem vy?el ze sprchy, dnes ráno jsem dostal divokou p?i pohledu na tebe a prost? musel dát více semeno do tebe. Té dob? jsem byl schopen udr?et si p?ipojen a? na jednu nebo dv? minuty. Vím, ?e to bylo kruté a sobecký. " Stiskl mi ruku víc, podíval p?ímo do o?í a dodal: "Doufám, ?e jste t?hotná."Mel pokra?oval, aby mi ?ekl, ?e kdyby to ud?lal impregnaci mi, ?e zaplatí ve?keré lé?ebné výlohy, spojené, a vidí, ?e dít? bylo dob?e postaráno. Po vyslechnutí jeho slova u? jsem nebyl na?tvaný na n?j. Mel by asi bylo dobrý otec, ale necht?l jsem být matkou jeho dít?te.Ud?lal jsem hodn? p?emý?lel o té cest? dom?, a rozhodl jsem se, ?e se pokusí dostat ráno-po pilulky z mého léka?e, jen pro p?ípad, ?e jeden z jeho spermií poda?ilo dosáhnout mé vejce. Zatímco jsme ?ekali na na?e zavazadla jsem Mel je mobilní telefon pro volání svého doktora. Bylo p?íli? pozd?. Její kancelá? byla ji? uzav?ena na víkend.Gary se práv? vrátil s na?imi syny, kdy? m? Mel p?inesl dom?. Doufal jsem, ?e bychom dorazit p?ed Gary se vrátil. Necht?l jsem, aby moji synové vid?t Mel mi p?inést dom? z leti?t?. Byl jsem rád, ?e Mel nez?stal. Gary byl velmi srde?ný do Mel, ale jsem si jistý, ?e byl hodn? elekt?iny ve vzduchu. To bylo to nejlep?í, co z?stat stranou po dobu n?kolika dní. Cokoliv cht?li diskutovat by se dalo ud?lat p?í?tí pond?lí v práciJsem vynechal moje kluky, a na?e rodina strávili p?íjemný ve?er spolu. Myslím, ?e moji synové byli ??astn?j?í, ?e m? vidí, ne? m?j man?el. Cht?li v?d?t v?echno o letounu jízdu, a zda to bylo d?sivé. I p?inesl jim n?jaké suvenýry, a byli nad?eni, p?es ty malé památku.Po chlapci byli v posteli jsem m?l n?jaký p?kný klidný ?as s mým man?elem. Ale nevyhnuteln?, p?i?el otázky. ?ekal jsem, ?e se zpovídal, a v?d?l jsem, ?e musím být pravdivé. "Kolikrát se mu" hrabat "se vám?" byla první otázka. "No, docela málo," byla moje odpov??."Kolikrát je to? Jsem si jistý, ?e" na?roubovat "vám ka?dé ráno a ka?dý ve?er, ne?"Trvalo mi n?kolik okam?ik? k rámu mou odpov??. "Ano, ud?lal to ka?dé ráno a ka?dý ve?er, taky." Necht?l jsem jít do dal?ích detail?, ale on m?l dal?í otázky."Pou?ili jste va?e bránice?""Ne, nepot?eboval ji v t?chto dnech. Krom? toho musím nechat na nejmén? osm hodin, a to by nebylo praktické. Jsem zám?rn? m?j no?ní stolek zásuvky pootev?ené, ne? jsem odjel na leti?t?, a to bylo zav?ené, kdy? jsem se vrátil. V?d?l jsem, ?e Gary m?l zkontrolovat, zda jsem si vzal mou bránici se mnou.Ud?lal jsem jedinou informaci, ?e jsem ?el spát ka?dou noc s Melovy sexuální varhany uvnit? m?. Jsem se zmínil, ?e se Gary poté, co jsem strávil ty noci s Mel v té lázních. Doufal jsem, ?e Gary bych to zkusit ?ast?ji, kdy? jsem se o tom zmínil.Gary je?t? cht?l více informací o mé sexuální aktivity s Mel, a já jsem v mých silách, aby na n? odpov?d?t up?ímn?. Jsem mu to ?íct, ?e jsem m?l nádherný ?as, a ?e jsem miloval ho moc, ?e ??mi ho Parohá?, a myslím, ?e dokázal jsem to se v?emi svými objetí a polibky.A ?ekl jsem mu o v?ech svých dal?ích ?inností, v?etn? nakupování a nákup drahé ve?erní ?aty Mel koupil pro m?. Pozd?ji jsem si to na dobu Gary vid?t. "No, má p?ítele, který nemá rodinné ú?ty zaplatit, je nejlep?í zp?sob. Ur?it? utrácí peníze na tebe," poznamenal Gary.Gary byl navíc milovat, ?e ve?er, a byl jsem velmi vnímavý k jeho milování. Byl jsem u? zjistil, ?e má mluvit o svých sexuálních aktivitách s Mel ho budí, a to bylo velmi z?ejmé, ?e dnes ve?er. Není to nejn??n?j?í mu? na sv?t? v posteli, ale já jsem si nest??oval. Byl tou?í po sexu, a ?e si zaslou?í, aby se to tak, jak to cht?l. Já jsem musel tla?it ústa pry? dvakrát, kdy? jeho jazyk se dostal p?íli? horlivý olizovat m?j klitoris. Opravdu jsem nebyl v nálad? na sex, ale on si to zaslou?il, a cht?l jsem to jen z jednoho d?vodu. Byl bych mnohem rad?ji sperma mého mu?e oplodnit m?, ne? kterýkoli jiný ?lov?k je.Druhý den ráno jsem se probudil, kdy? Gary ?el do koupelny. Rozhodl jsem se, ?e to m??e být dobrý nápad, mít více semene mého man?ela ve mn?, a tak jsem za?al mazlení Garyho sex varhany. Fungovalo to. Byl jen v polospánku, a brzy jsem ho v bd?lém stavu s velmi p?kným erekce. P?edstíral jsem, ?e jsem byl velmi nedo?kavý, aby ho p?ijmout, a on mi vstoupil po sotva m? pod dotýkat se. Kupodivu se mi to líbilo. Málokdy jsme m?li sex v dopoledních hodinách, tak?e to bylo n?co jiného. A Gary trvalo mnohem déle, ne? je obvyklé, ne? to, ?e mi víc své semeno. Necht?l jsem mít orgasmus, ale to bylo v po?ádku. Myslím, ?e je posílena ego milá?ku man?ela, a on byl tak milý a sladký v?e, co o víkendu.Hned po snídani jsem za?al volat, aby si ráno-po pilulky. Zavolal jsem na nemocni?ní pohotovost. Vedoucí mi ?ekl, ?e budu muset zadat ER jako pacienta, aby m?l léka? m? vid?t. Nemocnice zákona, a léka? poplatek, by bylo asi 400 dolar?.Dále jsem volal plánované rodi?ovství. Tam ?ena ?ekla, ?e zdravotní sestra praktického léka?e by nem?l být v a? v pond?lí ráno, ale já jsem mohl dostat p?edpis v té dob?. To by bylo p?íli? pozd?. Je t?eba vzít do 72 hodin po styku. Zavolal jsem Raper Relief linku, ale pouze pomoci ob?tem znásiln?ní nebo nezletilé. ?ádné ?t?stí dostat tuto pilulku.Rozhodl jsem se obt??ovat svého man?ela s mými problémy. Kdybych byla t?hotná, ?e bude první p?ijímat zprávy. Koneckonc?, je pravd?podobné, ?e jsem byl impregnované byly docela tenký. Gary a já jsme m?li sex bez mého membránou n?kolikrát na jedenáctém, a dokonce i dvanáctý den, z mého cyklu.Jedna v?c se stalo, ?e to dopoledne bylo velmi znepokojující, a to se ukázalo být p?edzv?st toho, co p?ijde. Byl jsem objímala svého syna Iana, kdy? se ke mn? oto?il a zeptal se: "Vy jste se" zaklepal up "na cestu, mami?" zeptal se m? tak nevinn?. Zpo?átku jsem si nemyslel, ?e jsem správn? sly?el ho, ale v?d?la jsem, ?e jsem m?l."Kde jsi sly?el n?co takového?" Zeptal jsem se ho."Táta ?íkal teta Thelma, ?e se bál, ?e by mohl dostat" zbouchnout "na cestu," ?ekl m?j syn. Pak objal m? a ?ekl: "Jsem rád, ?e jste se" zaklepal up ", mami." Samoz?ejm?, ?e nem?l tu?ení, co slova znamenají. Byl papou?kovat jen to, co sly?el. Doufal jsem, ?e Ryan nesly?el jeho otec ?ekl tato slova, on by mohl v?d?t více o t?chto v?cech, ne? jsem si myslel, ?e jsem.V pond?lí ráno Mel mi poslal kv?tiny s p?kný d?kovný dopis. Také mi poslal dárkový certifikát na místním obchodním dom?. Neuv?domil jsem si, ?e vyhrál nad 1200 dolar? hrací karty, které v?era ve?er v kasinu. V?d?l jsem, ?e vyhrál p?es 800 dolar? d?íve. Poukaz bylo z vd??nosti za to, ?e mu takové ?t?stí.To nebyla jediná dobrá v?c, aby vy?el z mého výletu. O n?kolik dní pozd?ji Mel zavolal, aby mi ?ekl, ?e on obdr?el oznámení, ?e paní Deena Williams vyhrál tombola cenu hotelového balí?ku dv? noci. Mel napsal své jméno na zadní stran? vizitky a polo?il ji v krabici na jednom z jeho obchodní jednání. Oba jsme se zasmála o tom, a ?ekl jsem mu, ?e snad jeho sestra mohla pou?ít. O m?síc pozd?ji mi Mel ?ekl, ?e jeden z jeho zam?stnanc? byl schopen ji pou?ívat. Moje letenka byla vydána pro paní Williams, stejn? jako hotelové rezervace. Byl jsem osloven jako paní Williams t?ikrát nebo ?ty?ikrát v na?em hotelu. Nevadilo mi to, ale já bych nikdy necht?l, aby jméno v reálném ?ivot?. Gary se práv? vrátil s na?imi syny, kdy? m? Mel p?inesl dom?. Doufal jsem, ?e bychom dorazit p?ed Gary se vrátil. Necht?l jsem, aby moji synové vid?t Mel mi p?inést dom? z leti?t?. Byl jsem rád, ?e Mel nez?stal. Gary byl velmi srde?ný do Mel, ale jsem si jistý, ?e byl hodn? elekt?iny ve vzduchu. To bylo to nejlep?í, co z?stat stranou po dobu n?kolika dní. Cokoliv cht?li diskutovat by se dalo ud?lat p?í?tí pond?lí v práci

July 31 2014

granthrdt

?zakázané Hit

Ní?e P?íb?h se odehrává pár m?síc? p?ed (po?átkem listopadu), a pak Na?el jsem nové stránky na sí?, která se skládá z Chcete-li najít milence / milenku .. datování ?enatých / ?ijící ve spole?né domácnosti slova. Je z?ejmé, ?e Zaregistroval jsem se, ú?et a za?ali zkoumat, co tam bylo.Jako holka, opravdu mít ?ádný problém najít potenciální pletené a zprávy nalil, i kdy? jsem relativn? anonymní.Na?la jsem mu?e, který vypadal krut? zajímavé, jsme poslali n?jaké zprávy, a rozhodl se splnit. Opatrný, jako jsem já, tak Cht?l jsem vid?t, co to bylo za ?lov?ka, ne? jsem se rozhodl jít na. Rozhodli jsme zásah v obchod? s oble?ením v obcho?áku a ud?lal plán. Byli jsme tam koupit bundu .. a já jsem v?d?l, mu dlouhou dobu. A já se cítím pohodln? s plánem.V den, kdy p?ijde na "rande" a já se mi do obchodu a podívat se blí?e na prodejn?. Srdce bije na a já za?ínám být opravdu nervózní, co jsem dostal jsem se do Opravdu? Co kdy? je pravda, psychopat, nebo jen velký stra?ný idiot .. my?lenky letí hlavou a nervozity co? samo o sob? dob?e sly?et. Jdu do obchodu a já se nahoru eskalátor. Tam stojí mu?, kterého jsem se rozhodl hit s, a mají oble?ení m?l popsané, ne? jsem úsm?v. Usmála jsem se proto, ?e vypadá neuv??iteln? p?íjemné a já si uv?domil, ?e mé p?edchozí my?lenky byly jen housenka z mé strany.Eskalátor mi zabere tam, kde stojí a ?eká, jsem ho obejmout a ?íct ahoj, to rád t? vidím. Mu? obejme zp?t a ?íct tady, poj? se mnou a vede mne do zku?ebních kabin. P?i testování kabiny tak, jsme krok do A a on se p?edkloní a polo?í jí m?kké teplé rty na moje. Jsme malá mluvit trochu a pak jsme se políbit navzájem. Jeho jazyk je m?kká a teplá a hodí se tak Dobrý proti mému jazyku. Polibek byl stále hlub?í a intenzivn?j?í a já se cítím jeho ruce hladí zadek. Já samoz?ejm? toté?, a jeho zadek je tvrdá jako ocel a on se sni?uje mou ruku na p?ední stran? jeho d?íny, kde jiný kámen tvrdé ?ekají. I pohladit a políbit ho .. ho porazil, a ?íká, ?e ne, te? to sta?í ..Usmívá se a ?íká, ?e chce víc .. a já t?ást hlavy a ?íkat, a? p?í?t?. Ptá se, jestli mi m??e znovu vid?t, a já jsem ?ekl ano, jsem vám e-mail .. a zvedne mobilní telefon a odeslat zprávu tam a ?íká, ?e ano, rád bych vás zase vidím. Dá mu pusu, ne? jsem zase jít.Kdy? jsem se jít dol? eskalátoru, jsem úsm?v s uspokojením nad tím, co se stalo, a okam?it? si .. sakra, co opravdu chci víc, byl skv?lý na líbá a já jsem opravdu rád, ruce na mém t?le. Uva?oval, okam?ik, jestli bych mohl oto?it a jít zp?t .. ale ocel sám a jít dom? místo.Následující den jsem si e-mail, ve kterém se ptá, jestli chci, aby znovu setkat, a samoz?ejm? chci. Je to opravdu ?lov?k, jako ?e chci mít pom?r s. On je mu?, m?kké, tvrdé, a hrany v?echny mé smysly. I odpov?? e-mail a ?íct absolutn?. Bude návrh na týden poté, co by mohlo být dobrý den, a já odpovím, ?e ano, ?e se vejde do mého plánu m?, po práci, tj..Jít pár dní p?ed tím, ne? je ?as na setkání .. on mi po?le e-mailem ve stejný den, a ?íká, ?e nem??e p?ijít. Samoz?ejm?, ?e jsem zklamaný, a ?íká, ?e ano, ano, ud?láme to jindy. On odpoví a omlouvá se. P?ijmete novou zprávu, n?které hodiny pozd?ji a ?íká, ?e se mu poda?í uvolnit, ale vyhlídky na místo zm?nit, a ptá se, jestli to funguje pro m?. P?emý?lím chvíli a reagovat na n?j naprosto pracuje pro m?, já nejsem tak vybíraví, pokud jde o krizi. Nicmén?, Zajímalo by m? málo, pokud je to opravdu tak "Dobrý" napsat, ?e pro n?j, nechci, aby se aby si myslel, ?e souhlasím s tím, n?co * smíchu trochu pro sebe *?as se blí?í a volá na m?j telefon do práce (mu dal ?íslo, jak je ne?kodný a není dohledatelné, kdo to je, ?e má), a ptá se, jestli jsem p?ipraven se s ním setkat. Ptá se, jak moc chci se s ním setkat na stupnice 1-10 ?íkám sedm, a on se sm?je a ?íká, ?e chce 9 .. tak jsme se rozhodnout o míst? a ?ase, a sna?ím se dostat konverzace znít jako n?co úpln? jiného, ??je-li n?který z mých spolupracovník? se poslouchá.?as neúprosn? b??í a je na ?ase, abych ode?el, vyzvednutí na den a dává mi pomalu na místo setkání. I stalo se p?íli? brzy a ?eká na sn?hu. Tak p?esta? ?erné auto (zna?ka ukazuje nejsem), s tónovanými okny a opravdu pudink za volantem. Ukazuje rukou, ?e bych m?l sko?it do. Sedím na sedadle spolujezdce a ohýbat dop?edu a dostat pusu. Jsme malá trochu pohovo?it, a rozhodli jsme se, kde bychom m?li jít.Pobyty na "opu?t?né" silnice, nebo více silnice, která slou?ila jako moc a on ?íká, ?e p?jde? se mnou. Vyjdu z auta a p?ímých lidí na zadní sedadlo / linku, jak je pokácen a vlo?ený s pe?inami a pol?tá?i. Ano, on má v plánu trochu p?itulit na zadním sedadle mao. Nejsem pozd? sko?it a p?emý?let o tom, co lze o?ekávat. Le?ím na pravé stran?, a on p?ijde a zav?e do kufru. On p?ijde a lehne si vedle m? a políbil m?. Polibek je dlouhé, krásné a intenzivní, a uv?domit si, jsem, ?e se mi to líbí víc a víc. Pokra?ujeme polibek, a já se ve?ly do Znát v?echny své t??ké t?lo pod mýma rukama.On táhne pry? od mých bot a pun?och .. tak Le?ím v sukni a top .. on byl vlo?en s pe?inami a pol?tá?i zp?t, tak?e bychom nem?li p?ed mrazem. To znamená, ?e po v?ech -20 stup?? mimo okna a auto je ji? v pá?e u? dávno.?ekl mi, stanoví a ?íkají, ?e sem .. za?ne m? líbat a hned jsem se tak kde teplý pocit jeho rt? na mých. Jeho velké ruce bloudit po mém t?le a uvíznou na mých prsou. On pokra?oval m? hladit na prsou a políbil m? tvrd? a dlouho .. pohybující se rty na mém krku, a já vím, jak to za?ne pulzovat v mých podsv?tí . On je pro m? tak krutý nadr?ený a vzru?ení stoupá.?íká, ?e po celou dobu, jak krásná jsem, jak nadr?ený jsem ho ud?lat .. a znovu ptá, jak moc chci se s ním setkat na stupnice 1-10 .. ?eknu 8 .. a on funí chvíli m? líbal. Ptám se ho, a on ?íká, ?e 12 ..jsme se vrátit asi trochu a on se stáhne moje ?ortky tak?e Mám ?anci cítit jeho penis .. je ?erstv? oholený a hladké .. a já nem??u odolat ohnout a lízat lesklé ?alud. S jeho koule a druhou rukou a hladila jeho penis s mými rty .. je to velké a t??ké a teplé proti mým rt?m.Oto?í m? na .. vytáhnout ko?ili a rozepnout podprsenku a táhne p?ipojen k hrudi, aby on m??e ?ukat .. stále tak kde nádhern? lepkavý p?es prsa .. a on se mazlí p?esto je t??ké n??n?. Dívá se na m? a ?íká, s brýlemi, budete vypadat jako u?itel na základní ?kole, tak Jsem se z mého nich .. a ?íká, te? jste sexy a krásná .. on se sehne a hýbat kalhotky tak ?e mi m??e lízat .. on olizuje tvrd? a pevn? a vlo?te prst .. a to v ka?dém p?ípad? jak m?kké .. on táhne moje kalhotky a dal mi hlavu mezi nohy .. nem??u låtabli stisknutím honon blí?, tak Cítím jeho teplo jazykem laskat m?j klitoris.Jsme se políbit navzájem n?kolik vícekrát, a ptá se, zda budeme mít sex .. a já ?íkám ne .. Nem??u .. nem??u být pry? mnohem déle .. on se sehne a m? znovu políbí .. a vím, jak ATRON p?evzetí víc a víc .. pulsu h?m?ní v u?ích ..On m? táhne se p?es n?j .. a já se tak ?e m??e sklouznout do m? a m??u za?ít jezdit ho ... ale je?t? ne .. mluvíme málo, a já se mu do o?í a políbila ho d?kladn? .. a on se mazlí prdel s jejich velký mu?ské ruce ..

on závit? na kondom Mohu klouzat dol? .. a on se posune v lehce, ale je to trochu p?epln?né, tak?e Vím, jak se zaplní v?echny m? jeho velký penis .. jezdí na n?m a má stále políbit ho a cítit jeho penis ve mn? .. skoro jako to bolí, proto?e to trvá trochu ..

m?níme místa, aby Já le?et pod ním, on se sehne a m? zase olizuje .. a trvá dva prsty a hladit m? .. se usadí na m? znovu m??e mi po?ádn? vyspat .. za?ne ?ukat klid a oba jsme se za?ali dýchat více napjatý a ?eptám mu, ?e m? chce ?ukat tvrd?í ..Vezme m? t???í a nakonec vadilo, ?e nem??e vystát obdr?el, já vím, jak se vst?ikuje kondom plný a líbá m? na krk a dává mi malé kousnutí v jeho tvá?i, kdy? poslední skon?il.On mi dává pusu a ?íká .. nezapome?te, ?e jste krásná a jsi táááák zatracen? p?kné, kdy? se znovu setkáme?
P>
July 30 2014

granthrdt

?cestaByli jsme se t??íme na cestu dlouhou dobu, m? a mou p?ítelkyni. Po ukon?ení vysoké ?koly semestr, bychom jít do USA spole?n?. Spole?ný starý spolu?ák tam ?ili po dobu jednoho roku a my bychom jít znovu a nav?tívit ji. Dny ubíhaly a cesta byla stále blí? a ve ?tvrtek, to byl ?as.

Byli jsme spolu dva roky, moje p?ítelkyn? a já, ale nikdy neud?lal n?co takového, bylo by to na?e první cesta do zahrani?í spole?n?.

Kdy? jsme dorazili po dlouhé a ob?as nudné nudné letu tém?? 10h, pracovali jsme na?i cestu v USA celní a pasové kontrole, ale pak jsme byli venku. Kdysi tam byl ná? p?ítel a ?eká na nás. I kdy? jsme se objali bylo patrné, ?e by to bylo n?co zvlá?tního. M?la auto stojí v ur?ité vzdálenosti od terminálu, tak jsme vzali na?e v?ci a ?el tam. Ona nás odvezl do hotelu, který byl relativn? centrální ve velkém m?st? na severovýchod? Spojených stát?. Mu pod?koval nám za jeho pomoc a kontrolovány, tém?? zcela vy?erpány. Na?e hodiny byl u? jednou v noci, kdy? to bylo jen 17, US ?as. ?li jsme se na chvíli a pak jsme ?li dom? do postele.

Ráno jsme se probudili docela brzy, ale místo toho, aby se v 5 hodin ráno amerického ?asu, bychom se v?nuje navzájem se spoustou mazlení a mazlení. Máme skv?lý sexuální ?ivot, moje p?ítelkyn? a já jsme rád alespo? 4-5 krát týdn?. Probudil jsem se, ?e jí za?al hladit m?j penis pod kryty. Jen jsem le?el a u?íval, stále se zav?enýma o?ima a jen úsm?v, který ukázal, ?e jsem byla vzh?ru, a co se mi líbilo o tom. V?d?la, milovala jsem ho.

"Te? se ti to líbí?" ?ekla a za?ala líbat mé hrudi.

"Ty bys to v?d?t," ?ekl jsem a usmál se.

Políbila dál a dál dol?, a nakonec byla dol? na jeho penis. To bylo r??ové a tuhý, tvrdý její kosmetické o?et?ení. Za?ala olizovat hlavu penisu, ne? si vzala ho do úst. Jen jsem si u?il a pohladil ji po vlasech, malý nedostatek n?co d?lat. Byla skv?lá na sání, tak po chvíli jsem se ji sna?il zastavit pokra?ovat, proto?e by to jít na m?.

Ona pokra?ovala, av?ak s tím, ?e jsem p?i?el do úst.

"Ach," ?ekla, a lízal kolem úst, "to není opravdu smysl?!".

Ne?ekl jsem nic, ale jen le?el a u?íval si. Cítil jsem, jak se pomalu políbila vzh?ru, sm?rem k hrudníku a obli?eji. Kdy? m? políbila jsem cítila chu? mého spermatu, mírn? slanou chu?.

Te? byla ?ada na ní, aby si u?ít a polo?il jsem ji na záda a za?al líbat ji tvrd? na krku. Za?ala otá?et a popadl hlavu a tla?il ji proti její ?adra. Jsem chytil bradavku do pusy a za?al olizovat na to, st?ídající se tvrdé a intenzivní, jemný a nadýchaný. V rozporu, spolu s n?kterými malými blesku ?e?ení se jí za?ít sténat spokojenosti. Za?al jsem líbat po druhé prsu, rychle a prudce, ne? jsem vzal bradavku do úst. Te? u? byl tém?? bla?ený, f?ukala a hawed asi ka?dý jiný. Jsem pokra?oval sm?rem dol?, sm?rem k b?í?ku a mons veneris. Kdysi tam, okusovala jsem trochu sv?tla ve vlasech, na trochu upravený ke?, ne? jsem ji za?al lízat. Ona byla ji? d?kladn? promo?ený a to jenom víc. P?edtím jsem to poda?ilo ji zastavit, kdy? m? odsaje a te? jsem ud?lal to samé s ní. Více zasténala a sna?ila se dostat m? do obli?eje, intenzivn?j?í a olízl ji. Poslední kapkou bylo, kdy? jsem m?l prst na p?li cesty do kone?níku a prst proti její klitoris, zatímco jsem olízl ji. Stiskla stehna víc a víc na hlavu, jako by se zabránit tomu, abych cestovat se mnou. Není proti mn?, miloval jsem její m?kké jemné stehna. Kdy? p?ijela zavrt?la a náhle spadl stehna od sebe. Podíval jsem se nahoru a vid?l její úsm?v spokojenosti. Vylezl jsem nahoru a políbil ji na lehkou váhu. Pak jsme se na pár hodin usnul. Kdy? jsme se probudili op?t bylo dev?t hodin a my z nás rychle nasadit chytit dol? na snídani.

Po dlouhém dni na m?sto s n?jakou prohlídkou m?sta a nákupy zam?niteln?, ?íkali jsme na?eho kamaráda a skládá se setkat a jít ven jíst ve ve?erních hodinách. Osprchoval jsme, p?evlékl a ?el ven. ?li jsme do útulné malé ?ecké restauraci, jedli a pili dob?e a hodn?. Víno bylo dobré, aby to bylo jak jedna a dv? láhve, ne? jsme zaplatili a ode?li. B?hem ve?e?e, vid?l jsem, jak moje holka r??ov?j?í a r??ov?j?í vína, tak i ná? p?ítel, a ob? dívky byly chichotání a mluvili, tak?e to bylo milé. Bylo to vlastn? docela hezké holky ztichli, kdy? jsme ?li pry?. ?li jsme zpátky do hotelu, aby i nadále mluvit, v?dy? to bylo dlouho, co jsme se setkali naposledy. Na cest? dom? jsme na?li vinotéku a koupila nám dv? láhve bílého vína. Tam bylo n?co zvlá?tního ve vzduchu dnes ve?er. Co bych brzy v?d?t ...

Víno do?ly docela rychle, dívky byly ?íze?, sám, vzal jsem to docela snadné. ?áste?n? proto, ?e jsem nebyl tak rád víno, ?áste?n? proto, ?e jsem cht?l vid?t, co se bude dít. Po hodn? o tom mluvit, a to, ?e jsme vstoupili do povinného p?edm?tu sexu. Ná? p?ítel nem?l moc ?t?stí s klukama, proto?e ona tady ?ekla mi dostala. Ve skute?nosti se ukázalo, ?e se ani nepotkal nikoho, za v?ech okolností.

"Jejda" ?ekla moje p?ítelkyn?, "to bylo ne?ekané, musíte mít hlad!?".

Já sám jsem byl stejn? ohromený jako na?i p?átelé, jak moje holka ?ervenat v?iml. Najednou se naklonil dop?edu sm?rem k na?emu p?íteli a políbil ji na ústa. Po p?l váhání jak upadl do hlubokého polibku, který d?lal m? civ?t v ú?asu. Oni pokra?ovali prozkoumat sebe, a brzy i ruce se podílejí na h?e. Mimo oble?ení, uvnit? svetry, volné skládané podprsenky, tri?ka p?i?el off a kalhoty rozepnul. Brzy stáli tém?? nahá p?ede mnou na pat?e hotelu, na sob? jen kalhotky.

Moje holka m?la pár bílé bavln?né ?et?zce, ná? p?ítel m?l pár vínové hedvábné boxerky, kte?í budou v p?kn? mezi jejími hý?d?mi. Do te? jsem byl hard rock a za?al rozepínat kalhoty, dívky v?iml a rychle p?isp?chal na pomoc. Oni hladil moje ?aty, jsem opravdu pot?eboval jen zvednout ruce. M?j penis stál jako ro?ni v mých ?ortkách a za?al hladit ho po tkanin?. ?alud za?al tr?í z pasu, který dívky spokojený objevil.

"Chlapec, tak?e se podíváte" ?ekl ná? p?ítel.

"No, to je n?co, co bychom m?li d?lat n?co" ?ekla moje holka a stáhl mi kalhoty.

Direct za?al ná? p?ítel lízat m?j penis, od ko?ene nahoru, moje holka políbila ?ourek a stiskla trochu sv?tla na to. Po n?kolika okam?icích ?la ale p?es m? a ná? p?ítel sát políbila ho na cestu a? k mé tvá?i.

"Lovely" ?ekla, olízl si rty.

Byla jen o pokra?ování, kdy? jsem ji políbil a za?al laskat její velká prsa. Byla i v?t?í postavy a siln?j?í ne? moje holka. M?la velké pevná prsa, které se nehodily do hrsti bez ohledu na to, jak to ud?lal, a její zadek byl jako bohyn?, i kdy? je?t? tvarován tak, ?e má normální hodil mu?e oto?it o více ?asu, jakmile ho uvid?l. Tam bylo mnoho nudné vysoké ?kolní t?ídy, která byla uvoln?ná, ?e byl p?ítomen. Nikdy p?edtím jsme byli pár, ale dob?í kamarádi b?hem ?kolního ?asu. Nyní kone?n? p?i?el, ?e jsem tou?il po dobu t?í let.

Mezitím moje holka olizovat se jeho penis hloub?ji a hloub?ji do krku a te? skoro celá moje mu?ství uvnit? úst. Ná? p?ítel spadl znovu v pod?epu a oni zm?nili pozice p?edtím, ne? m? za?al sání.

"Kone?n?, kone?n? velký penis" ?ekla, "to, co jsem tou?il!".

"Nemá? pon?tí,", ?ekl jsem "to, co jsem tou?il po to".

"Opravdu?" ?ekla, "a pak myslím, ?e budu d?lat to opravdu dobrý, tak, tak?e nebudete zklamáni!".

Neodpov?d?la jsem, ne? moje holka m? napadl s polibky a donutil m?, abych si lehnout na jedné z postelí. Pokud moje holka byla dobrá na sání ptáka, tak tahle holka je mistr sv?ta. Zhluboka se jako bohyn?, jako kdyby nikdy nic jiného.

"M?j Bo?e", ?ekl jsem: "Ach m?j bo?e, co je úleva!".

Více Ne?íkal jsem, ne? moje holka sed?la obkro?mo na mé tvá?i, jeho semi-vyholenou kundu p?ímo nad pusy. Zaúto?il jsem její klitoris p?ímo, nasál do úst, okusovala na n?j a olizoval ji takovým zp?sobem, ?e z její sténání a nadr?enost. Najednou jsem ucítil známý pocit roz?í?ení do slabin, nebylo moc ?asu na m? tentokrát.

Moje holka si také v?iml, co se d?je, a tak se i ná? p?ítel d?epl si vedle postele, kdy? jsem sed?l u postele. Oba okusovala a líbala, hlazení a sání na jeho penis, tak?e to trvalo n?kolik vte?in, ne? to ?lo na m?. Velký, krásný, bílý sprej p?i?el z glans a p?istál ve tvá?ích dívek a jejich prsou. Moje holka je trochu mén? hrudník byl v?ak v?t?ina soupravou a kdy? nep?i?el o tolik víc, ?e ??dal penis mezi její prsa a kozy v prdeli, abych ten poslední. Její prsa jsou jen dost velký, ?e se jí to mohl ud?lat.

"Mmmm," ?ekl ná? p?ítel, "to bylo dávno ... Doufám, ?e to není v?e, co lze sebrat dnes ve?er?"

"Pokud budete ?ekat chvíli jen tak" ?ekl jsem jí a políbil svou dívku.

"Po?kat? Spí?e ne! "?ekla a tla?il svou dívku v posteli d?ív, ne? sta?il zareagovat:" Jsem störtkåt te?! "

"No," ?ekl jsem a stáhla ji nyní zna?n? mokré kalhotky. ?ekal jsem, ?e ke? o významné velikosti, ale nemohl vid?t vlasy, ona byla úpln? oholený! Kalhotky mé p?ítelkyn? ?el tak rychle, a brzy byli zapojeni do horké 69: tzv. d?lat. Jak oni d?lali, to netrvalo dlouho, ne? péro bylo t??ké znovu. Moje holka je ko?i?ka byla oholena mezi nohama, ale ne venus Bush, kdy? ná? p?ítel skute?n? odstranit v?echno. Byla to radost vid?t, jak si na maximum sebe, jak se olizoval navzájem klittor a? k?i?eli s nadr?enost. ?lo to pro n? alespo? t?ikrát ka?dý d?ív, ne? jsem m?l dokonce ?as reagovat.

Nyní, m?j penis ztuhnul správn? a já jsem cítil, ?e bych mohl zapojit do hry s hrdostí paliv dobu. ?el jsem k nim, zvedl pry? vlasy na?eho p?ítele, aby vid?la, jak m?j penis a mohla by pomoci ?ídit ho v mé p?ítelkyn? pí?i. Moje holka si nev?iml, ?e jsem g znovu, ani? by hlasit? zasténal, kdy? cítila, jak mi proniknout do její úvodní mokré ?t?rbiny. Za?al jsem kurva ji v dlouhých hlubokých tahy a já jsem sly?ela její sténání v na?ich p?átel zadku. Tam le?ela, a byl stále v prdeli a olízl tím, kdy? se dostala k lízat pí?u. Byli jsme v?ichni kamenné chý?e, ale v?dy trvat déle, abych p?i?el podruhé, tak i nyní. V prdeli jsme se, a kdy? ná? p?ítel dal prst do mé p?ítelkyn? anál a za?al spádovi?tních s tím, ?e zatímco ona lízala m?j po?t?vá?ek a ?ukal jsem jí kundu, nemohla d?lat nic jiného, ??ne? set?ást nejsiln?j?í orgasmus jsem vid?l ji dostat.

Vytáhl jsem, políbil ji zlehka, cítil chu? na?eho p?ítele ko?i?ka ??ávy a ?ekl:

"Miluju t?"

Lehce se usmál a odpov?d?l s p?iv?enýma o?ima:

"Miluju t?"

"Haló?" N?kdo nás p?eru?il.

"Musí tu le?ím sám ve svém nadr?enost? Chci penis hned te?! "

Javisstja, ná? p?ítel! Ona sklouzla na postel a te? a prsty jí oholil ko?i?ka, mohli jste vid?t, jak její prsty byly holé ??áv.

"Postarej se o ni," za?eptal moje holka

"Ano, asi bych m?l ud?lat ..."

Vzal jsem si n?jaký runktag m? ujistil, ?e m?j penis byl tvrdý a ?el dop?edu k ní.

"No, a co tohle?" Zeptal jsem se ironicky.

"Nem?l jsem skute?ný penis v jednom roce! Chci t? te? hned! "

Nebylo to tak moc d?lat, ale ona si lehl na záda a dal jsem péro do její kundi?ky. Byla o n?co prostorn?j?í ne? moje holka, ale stejn? jako mokrý, ne-li víc. Byl jsem na ní misioná? a tla?il m?j ty? tvrd? a hluboko do ní s nohama vytáhl vysoko. Zasténala jako m?j ?ok, a cítil jsem, nehty popadl m?j zadek. Bylo to neuv??iteln? p?íjemné i mn?, jsem se kone?n? dostal do prdele "dívka mých sn?" na mnoho let, a lep?í to bude.

Uklouzl jsem z ní ke zm?n? polohy a za?ala m? na koni. Ona klouzal jako naolejovaný na mé pólu a pocit kurva dívku, zatímco n??í p?ítelkyn? se dívá na to naprosto neuv??itelné. V prdeli jsme na n?jakou dobu, ne? jsem se k ní a za?al ji brát zezadu, zatímco ona jednou olízl mé p?ítelkyn? pí?u.

Najednou tam byl p?íli? kluzký a m?lké a já jsem vyklouzl z ní a dal?í rána sklouzla jeho penis se mezi jejími hý?d?mi. F?ukala, jak cht?la, abych pokra?oval s ní spal. Vtipný, kdy? jsem byl p?ipraven, nicmén?, jsem se obrátil situaci tím, ?e cestuje málo o m? a zmá?knout m?j penis v její zadek. Zasténala bolestí a nadr?enost, kdy? jsem za?al tla?it ji pry?, ale ona nebude kulhat.

Bylo to poprvé, co v prdeli jsem dívku v zadku, ale ?e to bude tak dobré, bych si nikdy nep?edstavoval! Po chvíli v?ak p?estala jí kvidanden a za?ala sténat, kdy? jsem tla?il dál a dál dol? do její anál. Bylo to nepopsateln? krásné. Moje holka za?ala se ptát, pro? se sténání rozmyslela vzhlédl a utrhl ze sev?ení svého p?ítele. P?i?la ke mn? a políbil m? dlouho a tvrd?. Pak se znovu p?ikr?il a za?al masírovat a ma?kat na velká prsa na?eho p?ítele. P?ivezla dol? ruku na její kundu a hladila sebe divoce, nemohl jsem n?kdy pocit, prsty nará?ela na mé koule.

V?d?l jsem, ?e brzy to byl ?as pro m? znovu a hned poté p?i?la. Vyk?ikla a málem spadla spolu na posteli. Ve chvíli, kdy jeho penis vyklouzl za poslední dobu to ?lo pro m? a mou cum let?l sm?rem k zadku na nebývalým tempem. Dlouhé bílé prameny horké cum stékaly jí hý?d? a dol?, její stále je?t? nap?l otev?ené kretén. Ona jen le?el a sténal ve snaze chytit dech. Moje p?ítelkyn? se poslední z cum v ústech, ne? m? políbil znovu.

Jsme polo?ili na zem a ?el spát blízko u sebe vinuly v?echny t?i. Druhý den ráno jsme se probudili do sluncem ?el nahoru a po n?jakém malém rozhovoru, jsme se sprchovým koutem dohromady. Proto?e jsme se rozlou?ili pro tuto chvíli, s novým zasedání plánovaném hned dal?í ve?er.
P>
July 18 2014

granthrdt

??arod?jnice A Dragon Ch. 20

"Poprvé jsem t? vid?l, jste hráli to," ?ekl ti?e. "Bojoval jsem na tahu hudby, dokud jsem t? vid?l." Jeho prsty se sev?ely kolem flétnu, dr?el ji v pasti ob?ma p?stmi.Alluna polkl a dotkl se dra?í p?ív?sku, ?e máma byla umíst?na kolem krku. Byla hrát dra?í návnadu den Zak p?i?el k ní. Upadl nev?domky pod jejím kouzlem."Te? u? vím, ?e jsi nemyslel na to. Jste necht?l, aby kouzlo na m?, ale mohl jsem bojoval. Jsem Alpha And?l. Mo?ná ne nejsiln?j?í ze sedmi, ale jeden z nich bez ohledu na to. " Jeho o?i se více intenzivní a naklonil se blí? k ní. Jeho teplo a v?n? pohltila ji. Dívala se bezmocná, jak jeho jazyk olízl sv??í rty. Svaly na pa?ích dota?eny stejn? jako jeho sev?ení na flétnu. On se chystá rozbít to ... a ve stejném procesu, rozbít, co dr?í m?la nad ním. ?ádné dal?í kouzlo ... mo?ná ne více lásky od Zak.Te? byla ?ada na ní, aby slzy plavání v jejích o?ích. Necht?la ho ztratit ... n?kdy. Co by to d?lala bez n?j? Co se s ní stane ... její d?ti?"Cítila jsem se sama, Alluna. M?l jsem mnoho a mnoho milenc?. Jsem nikdy nebyl spokojený s sex v ka?dém normálním zp?sobem ... dokud jsem t? potkal. Vypln?no jste, ?e Dark Void ve mn?, ale já pot?ebuju v?d?t, ?e je to skute?né. .. ne n?jaký kouzlo voodoo, které ti zmizí jako kou? na v?trný den. "Jeho obli?ej byl vá?ný, kdy? se díval do jejích o?í.Sko?ila s úlekem, kdy? kov popraskané a horký vítr foukal p?es n?. Zak zav?el o?i a ot?ásl se.Zabo?ila ruce do husté pádu jeho zlaté vlasy, vyd??ená z toho, co ona na o?ích, jakmile je otev?el."Ne," ?ekla na p?idu?eným vzlyk. "Prosím. Miluju t?. Nem??e? m? opustit hned."Polkl, ale stále se zav?enýma o?ima. "Nikdy bych t? opustit. M??ete nosit své d?ti v tob?."Alluna tém?? zapotácel, jako kdyby uhodil. Byl si ?íkal, ?e bych jen z?stat s ní, proto?e její t?hotenství?"Vezmu t? dom?. M??ete mít sv?j vlastní pokoj. Budu ujist?te se, ?e vy a mé dcery cht?jí pro nic za nic."Slzy tekly po tvá?i. Bylo to je?t? hor?í. Nebyl jí ani dr?et jako svého milence."Podívej se na m?, prosím," prosila. Ona pot?ebovala vid?t jeho o?i. Teprve pak by se v??it, ?e necítil nic pro ni ..., ?e to bylo jen kouzlo, které se vá?e ho k ní.Odvrátil se, aby její srdce zlomit trochu víc. Ta bolest byla v?t?í ne? ona mohla vzít. V?d?la, ?e v?e, co musel ud?lat, bylo zpívat draka návnadu a znovu ho bespell ... ale necht?la, aby jeho láska takhle. Nejsou nuceni.Ot?ela si o?i a sledoval, jak si vzal jen pár krok?, hlavou dol?. Jeho záda byla hmotnost ?ezné rány a mod?iny.Alluna otev?ela ústa, nejistý, co ?íct, ale zvuk hudby jí zastavil. Bylo flétnu a hrál dra?í návnadu. Zak ztuhl a zíral do zrcadla na druhém konci místnosti.Alluna je zd??en stare se k obrazu svému odrazu v zrcadle. Jen to opravdu není její odraz. Dal?í Alluna sed?l upjat? na prádelníku hrát na flétnu jako Zak vyrazil kup?edu sm?rem k ní. Jeho o?i se roz?í?ily a prázdný."Ne," k?i?ela Alluna a sna?il se skákat dol? ze svého místa, aby ho zastavili. K jejímu p?ekvapení, kdy? zjistila, ?e se nem??e pohnout. "Ne, Zak, stop-prosím."Necht?l poslouchat a pokra?oval v ch?zi sm?rem k zrcadlu. Stíny vylezl z pod postele, transformuje do ?ábly.Hudba p?estala d?lat ji ohlédnout do zrcadla. Máma stála za zlaté zlaceného rámu toho, co kdysi bylo zrcadlo. Bylo to spí?e o dve?ích nyní s ?alá?e mamince na stran? druhé.Máma se zasmála jako Zak ji kone?n? dosáhl."Hloupé d?v?e. ?íkal jsem ti mu?i se nedá v??it. Cítí nic jiného ne? lítost pro tebe."Alluna sledoval, jak dlouhé ?erné drápy Maminka pohladila milující nahoru a dol? ?ák je vystupujícími biceps."Nech ho na pokoji. Podvedl jsi m? do lákal ho poprvé. Nebudu vám ublí?it."Mama si odfrkl. "Byl to m?l jít s tebou, hloupé d?v?e. Ale nic z toho na ?em zále?í u?. U? mám ?ervené draky, a te? mám dv? zlaté, dv? upíry, vlka, a weretigri."Alluna zírala ?okovan? na mámu. "C-co tím myslí??"Mama zavrn?l, kdy? hladil ?ák vlasy. Stál p?ed ní nehybn?, jako by ?ekal na rozkazy ... v transu."Poj? se mnou, a zjistit, mé dít?.""Prosím, neubli?ujte Zak, mami, prosím t?."Máma si ho nahoru a dol?. "Je to zcela mimo?ádná. Tak jsou ostatní. Exquisite, p?ekrásná. Je to skoro ostuda ..."Odml?ela se d?lat Alluna nep?íjemné. Mama m?l v plánu vydat and?l zni?ení je zlo jiné. Trvalo p?id?lit krvavé ob?ti, aby bylo mo?né dosáhnout takového výkonu. Alluna si nebyl jistý, ?e je dost silný, aby zachránit Zak a ostatní se bála, máma se také zachytil, ale ona pot?ebovala vyzkou?et."Je mi to líto, mami. Ty byly hned po v?em," ?ekl Alluna v malém hlasem.Máma ji pova?ovat s p?imhou?enýma o?ima."Jsem unavený ze hry. Zak nikdy opravdu m? miluje. To bylo jen kouzlo. Nemohl jsem se postavit, aby ho vid?l jít na dal?í. Jsem ho mrtvého, mama rad?ji vid?l. To bude bolet moc jinak. ""Opravdu?" máma ?ekla, jeden obo?í zvedl.Alluna zjistila, ?e by mohla znovu pohybovat a vyklouzl z prádelníku. Vzala opatrné kroky k portálu, kde máma a Zak stál. ?áblové kolem místnosti zasy?el a zasmál se, ale nepokusil se ji p?iblí?it.Alluna ?el do mohla krou?it kolem sebe a podívat se do ?ák tvá?e. Hled?l s prázdným výrazem ve tvá?i p?es hlavu mamince.Alluna srdce zú?ená v tom prázdným pohledem."Kdybych ho nem?l pak nikdo nebude," za?eptala a sna?ila se znít pohrdav? a ho?kou.Máma hodila hlavou dozadu a zasmál se. "Tak to je moje holka." Natáhla ruku, aby Alluna. "Poj?te. Musíme si pospí?it, ne? jejich pán uv?domí, co se d?je."Alluna se zamra?ila, kdy? nechá mama pohltí ji za ruku. "Jejich pán?"Mama se oto?il, o?i ?iroký s n??ím v blízkosti strach v nich. "Ano, mé dít?. Devon z Angelos je bo?ský and?l, uv?zn?ni v zka?ené t?le smrtelníka. Poté, co jeho malé jsou porá?ena, bude skvrna v tomto t?le p?evzít a mezi ním a Leiravad ná? skute?ný mistr bude propu?t?n do tato oblast. Budeme se stal Lucifer d?ti a pomoci mu v návratu do nebe. " Mama úsm?v byl p?íli? ?iroký, o?i jí svítily ?ílenství. "Budeme vyplývat z pouhé smrtelníky na bohy, mé dít?."***Zak bojoval proti sání temnotu. Alluna sv?tlo kývl na n?j, ale její podstata cítil, chutnal jinak. Ten ucukl od n?j a cítil, jak v pasti ... jako chyba v web. Nemohl vymanit bez ohledu na to, jak moc se sna?il. Devon. On pot?eboval spojit do Devonu.Poslal svou moc ven, ale dotkl n??eho tak silný a zlý, ?e z n?j zp?tný ráz.Chytil útr?ky konverzace kolem n?j, Alluna hlas. Zn?lo to bolí, vztek ... ho?ká. ?ekla, ?e ho rad?ji vid?l mrtvého.Bolest zá?ily v jeho hrudi. On ji stále miluje. Byl vyd??ený, kdy? rozbil na flétnu, ?e krásný pocit, cítil uvnit? bude ch?adnout a umírat, ale to u? kvetly je?t? víc, jako kdyby propu?t?n z vice-grip. P?edtím, cítil se zoufalství pro Alluna. Nyní, ?e zoufalství se obrátil na divoké ho?ícího ohn? v n?m. Láska. Byla ?istá, neposkvrn?ná, nevinný, dávat, p?ekrásná. Miloval ji. ?ádné kouzlo, ?ádné kouzlo. Jen ?istá opravdová láska. Ona se cítil celý, ?ivý ... nad?je pro ?anci na opravdové ?t?stí."Kdybych ho nem?l, pak nikdo nebude."Ne em>Cht?l k?i?et v agónii. Nemohla znamenat, ?e. Alluna nem?l takhle mluvit. N?co bylo ?patn?Bojoval tvrd?ji proti tm?, cítil, jak mu t?lo potácí dop?edu, poslu?nost v?li jiného. To rozhn?valo ho, aby ho rozzu?ený.Ale nebylo nic, co by mohl ud?lat. Jeho mysl se pono?ila hloub?ji do tmy, vyhledávání. Zá?e zlatého sv?tla ho uná?et blí?.Rohy draka spirálovit? se z jeho hlavy, která le?ela na jeho drápy p?edních tlapek. Váhy se leskly jako tekuté zlato. Nebylo to stejné drak vid?l jeho otec za?adit. Zví?e zvedl hlavu a zadíval se na Zak s ho?ící modré o?i. O?i byly stra?n? pov?domý.Zak po?ití. Díval se do jeho vlastních o?ích."Do prdele," zasy?el.Tvor vycenil zuby a zavr?el: "To je p?esn? to, co jsi."Zak sko?il, kdy? promluvil. "Co f-" Díval se na pár vte?in a nakonec se rozhodl ukon?it své zející ústa. "D-jsi vlastn? se mnou mluvit?""Jdi ode m? pry?," ?ekl zví?e pohybuje stát.Zak si uv?domil, ?e drak m?l límec kolem krku s ?et?zem, který zmizel do mlhy ví?ící kolem na zem u svých nohou."Pro? jsi p?ipoutaný?" Zeptal se Zak."Jako bys nev?d?l," odpov?d?l drak vy?ítav?.Zak zamra?il se na stvo?ení. "Já ne."Tvor zavr?el vztekle a ukázal zuby. "Ty jsi p?ipoutaný m?. Control, pane. Jen vy nejste m?j pán. Nebyl jsem d?lal, aby se zvládl vy, hloupý."Zak o krok ustoupil. "Ty nejsi nic ale monstrum.""Ty?" drak posmíval. "Zavolej mi netvor?" Sklonil hlave?, dokud to bylo je?t? s ?ák tvá?i. "Podívej se dob?e, debile. Jsem si. Jsi mi. Jsme jedno a toté?."Zak zavrt?l znechucen? hlavou. "Ne, já nejsem to," ukázal na draka. "Já nejsem drak. Jsem ?lov?k.""Cht?l bych ti ?íct, ?e mým dcerám, ale nebudeme ?ít dost dlouho, aby je p?ijali.""Va?e dcery," odplivl si rozho??en? Zak, hn?v probodávat skrze n?ho. "Alluna je moje ?ena."Op?t platí, ?e drak pohyboval jeho ?enich blí? k Zak, ?í?ení své zlaté k?ídla ?iroká a slavn?. "Byl jsem to já, kdo se rozhodl vzít Alluna jako kamarád. Byl jsem to já, kdo ji miloval. Do té doby jste ji zpracovávány pouze jako jakýkoli jiný submisivní.""To není pravda," vydechl Zak cítil zachv?ní b??í po zádech."To je, a vy to víte. ?ekl jsi jí, ?e ji vlastnil, ?ekl jí, ?e jsi její pán. Byl jsem ten, kdo ji miloval.""B-, ale já ji mám taky rád.""Ne, to ne. Jediný zp?sob, jak m??ete ji milovat, je p?ijmout to, co jste ... obejmout m?."Zak se díval na dra?í ocas bi? sem a tam, jako ko?ka, která se chystá pohltit my?i."Pro?? Nepot?ebuji vás.""Jak m??ete tvrdit, n?koho milovat, kdy? nem??ete ani milovat sami sebe?"Zak zamra?il se na stvo?ení. Dra?í modré o?i ho?ely, jako by se dr?el samotné plameny pekla.Drak blýskl ostrý úsm?v. "Obávám se, ?e?"Ano. Zak p?iznal, ?e m?l strach, hr?zu, byl vyd??ený z tohoto tvora celý sv?j ?ivot, proto?e v?d?l, ?e tato strana na sebe existovaly."Jsi zbab?lec a lhá?," ?ekl drak.Zak krev va?í v ?ilách. Dra?ích ?upin zá?ila jasn?ji, tém?? oslepující.Zak se nap?ímil a kývl. "Ano, ale nic víc."Vyb?hl tvora, který má v úmyslu zabalit se kolem jeho krku. On by obejmout ji a uvidíte, co se stalo.Ale sotva p?i?el v dosahu svého ch?tánu, drak otev?el své ?elisti a zhltnul Zak nahoru.On byl hodil kolem zví?ete úst, vlhký jazyk válcování ho kolem, ostré zuby, sna?í se ho ?výkat na?ivu. ?ák kosti rozt?í?t?né, jeho k??e drcené, a krev vybuchla v proudech. Jeho vztek ho konzumovat p?í?ery zrady, ale on nebyl mrtvý. Jak se sklouzl bestie krku, vyslal vlnu energie, která se cítil jako ?istý ohe?, ho?ící ho zevnit? ven. Jeho síla kvetla v?t?í, pln?ní bestie b?icho a t?lo. Zak ?val, mlátil a vzpíral, cítil sám prorazit t?la zví?ete, cítil teplo jeho moci rozpustit váhy, dokud se mísil s jeho k??i ... co? je jeden.Op?t platí, Zak za?val. Ale tentokrát to nebyl lidský hlas, který ot?ásla zem? pod ním. On ?vihl ocasem a porazil jeho k?ídla se sna?í nastavit sám bez ?et?zu, která ho dr?ela na podlahu. Jeho drápy roztrhl na st?íbrném ?etízku, ale dr?el pevn?.Dal?í rozzu?ený pod p?inesl n?kolik skal omílání na jeho hlavu.Pocit je házeli kameny se mu pot?ásl hlavou zmaten?.Rozhlédl se kolem sebe, spat?il dal?í zlatý drak a díval se na n?j dv? ?ervené.Zavr?el na n?."No, je to o tom, kurva, kdy jste se rozhodli p?ipojit se k nám."P?imhou?il o?i v ?ervené barv? s korunou rohy. ?ervená se usmál.N?jak cítil, ?e by m?l uznat tuto konkrétní draka, ale vzpomínka mu unikala."Alpha 7. Jsi m? honí Alpha 7, proto?e myslím, ?e jsem líbal svou p?ítelkyni a je na?tvaný t?," ?ekl mu ?ervenou.Pam?? p?i?el k povrchu, ale vybledlé. Vid?l, jak se sna?í u?krtit zelené o?i mu?e s krvav? ?ervené vlasy. Cht?l zabít ..."Ty hajzle," ?ekl nakonec vzpomn?l n?které z nich."Nikdy jsi nechal své zví?e ven, tak?e to neuznává nikoho. Jsi jméno je Zak. Zachariel Wilder. Jsem volal REMIENEM Fyre, kdy? jsem v lidské podob?. Jsme s názvem Alpha Angels, která opravdu nejsou neznamená nic zvlá?tního, krom? toho, ?e v?t?ina humanoid? se bojí, strachy z nás. ""Zak?" Zavrt?l hlavou, p?imhou?il o?i na ?ervený drak a ostatní. "Jsem drak. Pokud humanoidi se m? bojí, ?e je, proto?e oni by m?li."Oblá?ek po?áru unikl jeho tlamu, kdy? vyplivl to slovo by em>."No, to je v?echno v po?ádku a dandy, ale te? jsme se hovno potoka," ?ervený pokra?oval."O ?em to mluví??"Tentokrát zlatý drak na druhé stran? kobky mluvil. "Jsme v?zni ?íleného ?arod?je. Chce nás ob?tovat spolu s ostatními, aby se silný subjekt z oblasti úvah."Zamra?il se na n?. "V?zni? Jak jste se v?ichni chytí a vyrobený do v?zni?""Byli jsme podvedeni," ?ekl ?ervený drak a ukázal na sebe a druhé ?ervené, který jen pokýval hlavou nahoru a dol?, s vyt?e?t?nýma o?ima."Fucking Little Red-Karkulka nás napálil," dodal druhý ?ervený.Zak se na n? zmaten?. "Malý, co?""Dostala Anniel moc. Musíme se odsud dostat, Zak. Krom? poka?dé, kdy? jeden z nás posouvá zp?t do lidské podoby se stáváme tranced a skon?í p?ipoutaný sem zpátky.""My posun na ?lov?ka a jen tak stát, díval se do zapomn?ní. ?áblové vrátit a hrabat a pobízet nás, dokud jsme se posunout zase zpátky." Zlato te? mluvil. "Nezdá se, ?e by út?k.""Jak jsem to sem p?inesl?"?ervené, který si ?íkal REMIENEM Fyre vypadal rozmrzele. "Alluna vám p?inesli dovnit? hrála na flétnu, dokud jste ?el p?ímo na míst? stojí? te?. Po?ád se ptal, abyste si s ní promluvit. Dotazem, zda jste ji miloval."Díval se na ?ervenou, ?ekala a? do konce, ale ?ervená z?stal zticha. "No? U? jsem s ní mluvit? ?ekl jsem n?co?"?ervená zavrt?l mocnou hlavu rohy. "Ty se díval vr?í a vr?í na ni a pak se zdálo, ?e jít do záchvatu. ?áblové m?l sotva ?as hodit límec nad vámi, ne? jste za?ali p?esouvat. Bylo to divné. Vypadal jste, jako byste bojovali sami se sebou. Zde svíjel a válcované kolem, dokud jsme si v?ichni mysleli jste nás by zaúto?it stejn?. " ?ervená odfrkl. "To bylo nejvíce násilná posun, jaký jsem kdy vid?l. Vy opravdu pot?ebujete praxi."Zak luskl zuby v drá?divé ?ervené. Nep?íjemné drak jen uchechtl a op?el se sed?t na bobku, jako je pes, jeho ocas klepnutím ??astn? za sebou.Rozhlédl se kolem sebe. Oni byli v podzemní komo?e. V?n? vlhkosti a ne?istot napadl jeho nozdry. Komora byla kruhová a ?ada sloup? tvo?í dal?í kruh p?ed nimi. ?ilhající o?i v p?ítmí, rozeznal tvary jiných lidí vázaných na sloupce. Kdyby byl p?ipoután k sloupc? i kdy? by mohl naru?it zdarma."Kdo jsou oni?" zeptal se a ukázal mu ?enich ve sm?ru ostatních zajatc?.?ervená povzdechl tou?ebn?. "Jsou to na?i p?átelé."V tu chvíli se ?ena oble?ená ve fialové rób? krá?el v doprovodu skupiny ?ert? odtokové za ní. Oni vytáhl klec, která obsahovala tmavovlasého mu?e uvnit?. Zasy?el a zavr?el na n?j jako zví?e."Drakken. Jak ho najít?" Dal?í zlato zalapal po dechu."Pokud nechcete chovat, budeme zabít dívku," ?ekl ?lov?k ve fialové róby. Hlas byl hluboký, mu?ský, a Zak si uv?domil, ?e to není ?ena.?áblové otev?el klec a na?ídil upíra jít do jednoho sloupce."Neubli?ujte jí. Prosím. Nech ji jít. Líbí se mi, jak si budete p?át. Jsem mistr Guardian ... archand?l. Dostal jsem bo?ský me?. Nemusíte jiného upíra pro vá? rituál. Krom? toho, ?e není úpln? upír. Ona je t?hotná. Dámské upí?i nemohou ot?hotn?t. Virus neumo??uje t?lu ot?hotn?t. ""Dr? hubu, Drakken," vy?t?kl ?arod?j, jakmile upír byl p?ipoután ke sloupu. St?íbrné man?ety zasy?el na jeho k??i a trochu kou?e stoupal nahoru kolem jeho rukou. "Jen jeden z vás musí zem?ít. Pokud je to tak d?le?ité, pak m??eme dovolit ji ?ít, pokud chcete, aby se vá? ?ivot na ní."P?ikývl n?kolik kapek krve stékají po tvá?ích mu z o?í. "Ano, prosím. Vezmi m? místo. Nech ji ?ít."?arod?j se zasmál a obrátil se k signálu na ?ábly. Dal?í ?lov?k byl p?inesen do dungeonu místnosti. Její ruce byly svázány a její obsidián o?i, prázdný, kdy? poslu?n? následoval modrý ?ábel. ?erné kade?e upadl do záblesk lesk po zádech a její b?í?ko bylo oteklé. Dívka byla ve vysokém stupni t?hotenství.Vedle n?j, ?ervená s korunou rohy za?val vzteky. Jeho t?lo se vz?al a za?al tahat a tahat na ?etízku kolem krku. Jeho k?ídla zamával a drápy roztrhl na kamenech podlahy. On by se rozbít ?et?z, ale on by se s nejv?t?í pravd?podobností zlomit v?zení od sebe a uvoln?te hák vlo?ený do zem? dr?el ho ... kdyby nem?l ho?et celý místo kolem jejich hlav první.P?ipadalo mi to jako dobrý nápad. Ostatní Zdálo se, ?e si myslím, ?e to samé. V?echny ?ty?i draci za?ali trhat na zem kolem nich. On pou?íval jeho k?ídla, aby se pokusili létat jako jeho nyní zkrvavené drápy roztrhl kameny ze zem?.Devils sko?il na n?j, ?tiplavý na svých pevných m??ítek. N?kte?í ?li na krku a málo se poda?ilo potopit jejich zuby dovnit?Za?val, a chrlil ohe?, ale pak si vzpomn?l na ty ?ervené ?íkávali byli jejich p?átelé a zastavil se. Necht?l, aby upéct n?jaké p?átele, ?e by mohl mít.***Alluna pocit, jako by ji n?kdo ?el do pekla. Devils zaje?ela a zahájila se na rozzu?ených drak?. Její srdce tém?? zastavil. Jeden z ?ervených kapala krev a ohe?. Byl více balistické ne? ostatní, a tak není divu.Rowie stál uprost?ed rva?ky ?ábl?, ohn?, a gore, bez mrknutí oka. Mama se bespelled ji.Draci byli nastavení se uvolnit a máma utekli v panice. ?áblové stále se je sna?il zastavit. Jejich zám?ry zastavit znamená zabíjet. V?t?ina zaúto?il na ?ervenou si myslela, ?e je REMIENEM, ale n?kte?í byli trhání do ?ák krku stejn?.Alluna b??el na Rowie a sna?il se proti kouzlo získat dív?inu pozornost. Jediné, co se jí poda?ilo to, aby Rowie pod její vlastní silou.Zem ot?ásla pod nohama. Oto?ila hlavu vid?t ?ábly berou REMIENEM Fyre na zem.Oni ho zabily, ale on stále bojoval."Ne," vyk?ikla Alluna, kdy? vid?la, Zak jít dol? taky. Dal?í zlato se osvobodil a byl kousání ?áblové off Zak. Oni také za?ali rojit nad ním.Alluna se oto?il a zvedl ruce. Její hn?v ho?el jako ?ivé bytosti v ní. Ona ho shroma??ovány a poslal ho ven, se zam??ením na ?ábly. Ohe? zachvátil v?e, co p?ed ní. Kdy? zmizel, vid?la Remi le?ící na zemi v lidské podob?, se sna?í dostat na nohy.Alluna b??el k n?mu a díval se p?es rameno na Zak, který byl je?t? v dra?í podob?. Zdálo se, ?e je v po?ádku, jen zavrt?l hlavou a kýchání. Bylo to s nejv?t?í pravd?podobností oblak popela zbyly z ?ábl?."Jsi v po?ádku?" Zeptal Alluna kartá?ování zp?t Remi je mop ?ervené vlasy z obli?eje. Vypadal zmaten?, ale nem?l ?ádné ?krty na n?j. Byla si jistá, ?e ?áblové se strouhaným ho na kusy, ale pouze zna?ky mu byli jeho tetování a piercing."C-co se sakra stalo?" ?ekl nez?etelná hlasem, bliká rozost?ený pohled na ni.

June 29 2014

granthrdt

?hostina


Vzhledem k tomu, ekonomické inspektora jsem ?asto ?el na slu?ební cesty. N?které z na?ich podnik? byli docela daleko od hlavního m?sta, a tak jsem postupn? p?estal riskovat a místo pro dlouhé ?oférovania ve ve?erních hodinách jsem z?stal rad?ji spát v jednom hotelu nebo penzionu. V Ko?icích, kde jsem se docela ?asto, m?l jsem nápadníka, který doslova spot?ebované.
Na jejich firemní oslavy, kde ma u?itelka pozvaných, jsem se dozv?d?l, ?e pán v pochybnost je smy?lený záletník, který je pouze hlava vize ka?dá ?ena mít sex v jejich blízkosti. Vize to nebylo ?patné. Mám malý jeden na n?co chu?, tak, aby lidé v?d?li dob?e spole?nost v Bratislav?, já ne. Na oslavu milosti dal jsem jen p?ípitek a je?t? n?co, krom? nemienila Jak hodn? pít v dopoledních hodinách, tak?e jsem mohl nechat auto bez problém?.
oslavy jak bylo relativn? brzy. Tan?ila jsem s mladými lidmi bodový herní rýchloviek a on nebyl. Star?í taxiká? se na m? podíval celou cestu, jste se podíval do zp?tného zrcátka. Nakonec ?el p?ed hotelem, tak jsem otev?el dve?e a ?ekl mi, ?e musím zaplatit za cestu, a já jsem p?ijmout jeho pozvání na sklenku ?ampa?ského. ?ekl, ?e jeho narozeniny a on nebude sám dnes v noci.
Pro? já nevím, ale souhlasil jsem. Jak Mala, ale podmínka, ?e p?jdu osprchovat a nakonec prezliec?. V sprche jsem byla velmi krátká. Prezle?enú do sportovního od?vu je ?idi? mistr taxi tém?? nepoznal. Místo vyfintenej kostýmovej man?elky, p?i?el k n?mu do malého ?ienka rifloch krátkou bundu. Kdy? m? uvid?l ve sportovním oble?ení, kterou navrhl, ?e se m??ete projít do nedalekého penzionu, hrát dobrou hudbu. ?ekl penzion byl velmi blízko, tak?e máme co ?li p??ky. Pán si objednal láhev ?ampa?ského, tak?e m??eme p?ipít na jeho zdraví.
p?ehrávání hudby kovbojské písn?, tak ?íkajíc, kte?í tan?ili spoustu lidí. Karol Pán m? vzal za ruku, nemusíte se bát, ?e rychlý ma vyu?ovat tancom. Dvakrát jsem se nechal p?emluvit, byl to skv?lá atmosféra na chvíli tan?ila jsem p?ípravek jako ostatní. M?j partner vzal malý kamínek, ale byl velmi agilní a energický tanec. Po tanci jsme v?dy rychle pít ?ampa?ské a znovu p?idal tancujúcej hra. A v?ude kolem nás za?azen jako jeden z nich, si mysleli, ?e jsme byli milenci, nebo n?co podobného. Pan Karol m?l výbornou náladu, ve skute?nosti, podobný aj ja Jako mala. Byl to p?íjemný ve?er, dobré ?ampa?ské, ale také neviditelné tanec. Tak jsem v?noval jim, aby ma p?ekvapení. Temperament sr?al z ka?dé nadskakujúcich a pod mými prsy, které mají v?echny obzerali, i ode m?. Láhev ?ampa?ského jsme vym?nili za nové, a tak jsem s hr?zou zjistil, ?e je n?co v pólových NOCO. Zdôverila jsem Karoli jsme bojovali mezi tým, který ode?el od rána ?oférujem. Bylo ozajstný gentleman, nic neznásil?oval, byl jsem vd??ný za ve?er i pro tanec.
navrhl, ?e stále je?t? odprevadí do hotelu, jsem nem?l tento problém. Recep?ní byl chaos, v?e se zam??ením na hosty, kte?í práv? p?ijeli. Klí? jsem opustil výtah se mnou je?t? Karol. Jakmile se zav?ely dve?e za námi svézt na Karol m? zapozeral do o?í a v?iml si, ?e je ?koda, ?e u? pohled. Pokoj p?ede mnou byla smutná rozlou?ení sit zamával. Otev?el jsem dve?e, a kdy? jsem mu ukázal prst, který ?el za mnou. A ?el po tichu, stejn? jako je to pro m? p?íli? vrhol. Beze slov, bez opýtania, bez p?ítomnosti v, musí? pás omotal kolem úst na?el mé rty a za?al m? líbat. Opravdu by nem?la být ani pro? jste odmítnout, proto?e jsem ho nazval sám, a pozvala ho dovnit?. Ve?er s dobrým ?ampa?ským a vynikající tancom musel zastavit, ?e jinak oby?ajným spaním. "Byl první sprchoval?" Zeptal jsem byl limit vá?nivé polibky, které ji daroval. Spatra zhodil na rozdíl od od?v? a nyní toté? provést i se mnou. Vyzliekol m? jako panenku. Pak Nahum se vytrhl do koupelny, kde jsme ve spr?e spoznávali jeho t?lo. Mýdlo Hladký klína a pe?liv? omýt. Kdy? se jeho prsty za?aly objevovat svou labia majora, a pomalu pronikají zprávu.
Nemohl jsem z?stat mu dlu?il, popadl jsem mýdlo vy?úchala n?j ?úlok, který za?al dále tvrdnou víc a víc. Po?ísky, který stál v pohotovosti, aby se jí zeptat. Zohla jsem se k n?mu a za?ala ho sát a sát. Big p?edko?ka do pusy dokonale ma nad?eni, stejn? jako jeho velké ?aludy. Penisom jsem krú?ila okraj rt? a u?ívat si jeho sílu. Tak?e jsem byl nad?ený, ?e jsem se sklonil, nemohl jsem zapomenout na nohy od sebe Lönö. N?kdy mám po?úchala a vst?ikované prst pobrnkala klitoris.
Op?t jsem vzal ptáka ob?ma rukama a sání na to, jak k tomuto datu nejlep?í dárek. Karol dal?í dovolte mi, abych manipulovat s jeho u?ahovákom. Zodvihol Mon, zabalený do ru?níku a ?iví ?irokou postel. Len, co to bylo, vrhol se mi mezi nohama. Zabo?il hlavu mezi stehna, m?j jazyk na?el otvor. Výherní kombinace s mým okolím dírek, i mn? také hladkal zadní dírky. Tekla, ?e jsem si pronajal. Roztomilý jsem priadla a sténání mezi týmem ho chválili a zamumlal mi to lízal, ?e oni byli blázni z o?ekávání. Musí být rovn?? uzav?eny Usámy p?ehrady nem?l svou DNA. I Kri?ala ?t?stí, kdy? Ma oto?il zády k sob? a dát na má ohnuté koleno. Roztiahol nohy a pronikl m? zezadu. Tam, kde to v?echno v mé pochvy, ona zastavila, líbilo m?j ho?ák, tak?e popadl ma hrudi a rytmický jako zachádzal pro m? a ?la svou Stískal. Opakovan? jsem byl hádzala na jeho penis a povzbudzovala ho ma ne?et?ili správné milovali. Za?al m? rychle proniknout, ??áva i písky to doslova zalievali dané dary jeho priaz?ou. Moje nová vlna p?i?la jako povolání. Karol bitím a miloval m?, i kdy? jsem se dr?el v sladkom pokr?il rameny a neví nic o ?ivot?. Po chvíli jsem le?el na zádech a dal?í ma milence milovala. Menil pozice, u?ívat a distribuovat ji se mnou jako jejich jediný zachcelo. Moja Mala Mala sami zápalná puma, která velmi pravd?podobn? dlouho pocit pochvy. Byl jsem doslova roztváraná v?ech metod penis neprestávalMal pravomocí jako v?l, ?e m? miluje bez zastavení, bez vystriekania. Hadice mi robila pot??ení, se mi to líbilo, a t??il se na to?kej priazne. Jednou, kdy? jsem za?al ucha ?íká, obscénní slova a my?lenky zrychlil tempo, pták byl ji? Napoli, v?d?l jsem, ?e to ud?lal. I Zrevala k n?mu a vytáhl mi ho vystriekal.
jeho sperma zasáhl mé stavu, na?ím spole?ným vrcholem byla jako med. Triasla jsem byl po dlouhé extázi, i kdy? jsem se cítil sám mäknúcu hadici. Zachádzal to a roz?í?il na?e krásné chvíle. V lásce s mu?em, který byl star?í alespo? o dvacet let nikdy nezapomenu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl